Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Po 750/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1999-02-11

Śmierć zapisanego w księdze wieczystej właściciela nieruchomości podlegającej rozgraniczeniu nie stanowi powodu zawieszenia postępowania rozgraniczeniowego na podstawie...
po rozpoznaniu sprawy ze skargi Marii i Józefa S. na postanowienie Wojewody w P. z dnia 9 kwietnia 1998 r. w przedmiocie zawieszenia postępowania - I. uchylił zaskarżone...

II SA/Po 110/03 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2003-11-13

'A.' S.A. w K. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 12 grudnia 2002 r. (...) w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia...
'., Pismem z dnia 9 października 2002 r. 'A.' SA wniosła o zawieszenie postępowania, motywując to wadą prawną miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...

II SA/Po 290/99 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2000-01-14

ze skargi Krystyny T. na postanowienie Wojewody W. z dnia 13 stycznia 1999 r. (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania - uchyla zaskarżone postanowienie; (...). Kierownik...
zaskarżonym postanowieniem na podstawie przepisu art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa zawiesił postępowanie., Organ odwoławczy uznał, iż zawieszenie postępowania jest uzasadnione...

II SA/Po 1076/01 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2003-04-03

wstępnego, należącego ze względu na jego przedmiot do kompetencji innego organu państwowego. W takiej sytuacji nie zachodziła zatem przesłanka zawieszenia postępowania z art...
Represjonowanych w W. z dnia 13 marca 2001 r. (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania:, I. uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie Kierownika Urzędu...

II SA/Po 4618/01 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2002-04-19

zawieszenia postępowania - uchyla zaskarżone postanowienie, (...). Starosta Powiatowy w M. postanowieniem z 30.10.2001 r. (...) zawiesił z urzędu postępowanie w sprawie...
nie wnosił on o zawieszenie postępowania, jak również nie składał wniosku o zatwierdzenie projektu zamiennego, a tak potraktowano jego pismo z 23.10.2001 r., Żalący twierdził...

SA/Po 3125/94 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1995-02-23

samodzielnie przez organy podatkowe. Postępowanie jakie prowadzi Urząd Skarbowy w W. nie uzasadnia zdaniem skarżącego zawieszenia postępowania...
różnicy podatku w wysokości określonej przez niego w deklaracji VAT-7., Dlatego zawieszenie postępowania na podstawie art. 166 Kpa nie budzi zastrzeżeń i skargę należało...

SA/Po 292/89 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1989-09-26

do zawieszenia postępowania sądowego, czego skarżąca domagała się we wniosku z dnia 3 grudnia 1988 r. ...

SA/Po 3224/92 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1993-09-21

. Zagadnieniem wstępnym zobowiązującym organy podatkowe do zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia podatku od spadku na podstawie art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa jest sprawa...
do rejestru zabytków., Tak więc należało uznać, że zagadnieniem wstępnym zobowiązującym organy podatkowe do zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia podatku od spadku...

I SA/Po 429/01 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2002-11-27

. W uzasadnieniu powołuje się na treść art. 56 par. 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym, iż postępowanie to ulega zawieszeniu m.in. w razie rozłożenia na raty spłaty należności...
za dokonane czynności/. Ponieważ powyższy przepis ustawy nie stanowi konkretnie z jakim dniem następuje zawieszenie postępowanie egzekucyjne, należy zgodnie z treścią art. 18...

II SA/Po 3359/01 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2001-11-20

administracyjny winien uwzględnić jej wniosek o zawieszenie postępowania, do czasu rozstrzygnięcia przez Prezydenta Miasta G.-W. w drodze postanowienia wniosku...
bezprzedmiotowym wniosek inwestora o zawieszenie postępowania., W ocenie organu odwoławczego, przedmiotem postępowania jest sieć kablowa, na działkach nr 1862 i 1863...
1   Następne >   +2   6