Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Miasta X

II OSK 1048/13 - Wyrok NSA z 2013-09-27

, że mimo formalnego uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jego zapisy sprawiają wrażenie, że przeznaczenie, zagospodarowanie i warunki zabudowy terenu w istocie...
i warunków zabudowy terenu. Wobec powyższego należało stwierdzić, że zapisy dotyczące podziałów i ustanowienie jako obowiązujących ustaleń planu linii istniejących podziałów...

II OSK 1651/16 - Wyrok NSA z 2018-05-25

zagospodarowania przestrzennego obejmuje ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków...
władztwa planistycznego w sytuacji, gdy uzasadnieniem ustanowionych ograniczeń była konieczność dostosowania infrastruktury telekomunikacyjnej do warunków determinowanych...

II OSK 437/13 - Wyrok NSA z 2013-11-06

planie zasad i warunków podziału nieruchomości, a także zakazu podziałów., Jak zaznaczył Sąd w treści planu, tak w części opisowej, jak i graficznej, Rada Miasta...
wprowadziła różne zapisy dotyczące podziału działek. Przede wszystkim zaś w § 12 uchwały zapisano, że ustala się zasady i warunki podziału nieruchomości, oraz że nie wyznacza...