Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Finansów X

I FSK 1396/16 - Wyrok NSA z 2018-10-11

na Nieruchomości warunków zabudowy dla inwestycji 'Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych'. Decyzja w tym przedmiocie została wydana 8 stycznia...
: [...]. Wydzielone działki nie są ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Nie są także objęte decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu...

III SA/Wa 3380/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-08

sprzedać wyżej wymienione działki. Wnioskodawca uzyskał w gminie decyzję o warunkach zabudowy oraz decyzję podziałową (decyzja nr [...]2011), obie dla działki o numerze...
ewidencyjnym [...], na podstawie których działka nr [...] została podzielona na 8 mniejszych działek. Wnioskodawca nie uzyskał warunków zabudowy przypisanych do każdej działki...

I SA/Gd 146/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-03-19

się na ostatnim etapie postępowania. Wnioskodawca nie występował o warunki zabudowy na ww. terenie, ponieważ w najbliższym czasie nie planował inwestycji związanej z budową budynku...
. W myśl art. 4 ust. 1 tej ustawy, ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu...

III SA/Wa 1414/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-13

planie zagospodarowania przestrzennego. Podmiot działający na zlecenie R. T. wystąpił do Wójta Gminy M. o wydanie decyzji o ustaleniu na Nieruchomości warunków zabudowy...
: [...] , [...] , [...] , [...] . Wydzielone działki nie są ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Nie są także objęte decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu...

II FSK 2261/13 - Wyrok NSA z 2016-01-13

postępowania. Skarżący nie występował o warunki zabudowy na ww. terenie, ponieważ w najbliższym czasie nie planował inwestycji związanej z budową budynku mieszkalnego ze względu...
zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zdaniem skarżącego, jeżeli ww. działki spełniają...

I SA/Po 276/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-10-13

[...] Burmistrz K. ustalił dla niej warunki zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego z garażem oraz określił, że istnieje możliwość podziału przedmiotowego terenu na działki...
gruntu. W związku z brakiem na tym obszarze planu przestrzennego zagospodarowania, występowała jedynie o warunki zabudowy dla budynku mieszkalnego z garażem...

I SA/Sz 212/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-07-04

zabudowy zagrodowej. Dla tego terenu nie została też wydana decyzja o warunkach zabudowy., Wnioskodawca zamierza sprzedać w 2011 r. prawo własności ww. gruntu...
gruntu rolnego, dla którego nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, nie został uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego, a w studium uwarunkowań...

I SA/Go 74/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-03-29

działka ta kwalifikuje się na uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy., W związku z powyższym zadano następujące pytanie., Czy podatek VAT został doliczony słusznie, czy należy...
dla niego decyzja o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, nie jest w ocenie Zainteresowanego źródłem prawa miejscowego (art...

I FSK 1733/15 - Wyrok NSA z 2017-09-29

. 1, który stanowi, że ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania...
i warunków zabudowy następuje w miejscowym planie zagospodarowania terenu., Zdaniem skarżącej Gminy natomiast wydanie przez Wojewodę Opolskiego decyzji o zezwoleniu...

I FSK 1732/15 - Wyrok NSA z 2017-09-29

i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego., Sąd I instancji przyjął więc, że w przypadku realizacji inwestycji w zakresie...
przez skarżącą Gminę art. 4 ust. 1, który stanowi, że ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy następuje w miejscowym...
1   Następne >   +2   +5   +10   100