Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Ol 435/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-07-12

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia '[...]', Nr '[...]' w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oraz uchylenia czynności egzekucyjnych oddala skargę N. Sp. j...
Skarbowej z dnia '[...]' r. w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oraz uchylenia czynności egzekucyjnych., Z uzasadnienia poddanego kontroli Sądu...

I SA/Ol 353/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-05-22

. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia '[...]', Nr '[...]' w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego I. uchyla zaskarżone...
postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia '[...]' w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego., Z akt przesłanych...

I SA/Ol 436/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-07-12

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia '[...]', Nr '[...]' w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego rozpoznania wniesionego zarzutu w sprawie prowadzenia egzekucji...
na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia '[...]' r. w przedmiocie umorzenia jako bezprzedmiotowego postępowania dotyczącego wniesionego zarzutu w sprawie...

I SA/Ol 689/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-07-15

Administracji Skarbowej z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania z wniosku o umorzenie postępowań zabezpieczających obejmujących przybliżone...
, Naczelnik) z dnia '[...]' w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie z wniosku M.J. (dalej jako strona, zobowiązany, skarżący) o umorzenie postępowań...

I SA/Ol 67/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-06-30

Administracji Skarbowej z dnia '[...]', znak: '[...]' w przedmiocie odmowy wszczęcia postepowania w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. Zaskarżonym...
Urzędu Skarbowego z dnia '[...]'r., znak: '[...]', w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego., Jak wynika z uzasadnienia...

II SA/Ol 1108/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-10-18

'[...]', nr '[...]' w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmiany pozwolenia na budowę oddala skargę. Z przekazanych Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu...
zrealizowane jesienią 2011r., Z kolei pismem z dnia 23 kwietnia 2012r. J. B. wniósł o umorzenie postępowania w przedmiocie zmiany pozwolenia na budowę., Decyzją z dnia...

I SA/Ol 370/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-01-16

ze skargi A. U. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' Nr '[...]' w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę Zaskarżonym...
umorzenia postępowania egzekucyjnego., Jak wynika z akt administracyjnych sprawy, Prezydent Miasta prowadził postępowanie egzekucyjne wobec majątku A. U. na podstawie...

I SA/Ol 669/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-10-15

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.G. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego postanawia...
: umorzyć postępowanie sądowe. J.G. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia '[...]' w przedmiocie...

I SAB/Ol 4/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-11-08

Gminy w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę W dniu 9 czerwca 2017 r. J.K. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargę...
na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego., Z akt administracyjnych sprawy wynikał następujący stan faktyczny sprawy:, Decyzją z dnia...

I SA/Ol 326/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-06-20

Dyrektora Izby Skarbowej (obecnie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej) z dnia '[...]', Nr '[...]' w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego oddala skargę...
dotyczącej nieprawidłowego wskazania wysokości kosztów egzekucyjnych, umorzył postępowanie odwoławcze., Z uzasadnienia zaskarżonego postanowienia oraz akt sprawy wynika...
1   Następne >   +2   +5   +10   100