Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Bk 774/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-12-14

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia [...] maja 2017 r. nr [...] w przedmiocie uchylenia postanowienia o odmowie umorzenia postępowania egzekucyjnego...
i umorzenia postępowania w sprawie umorzenia ww. postepowania egzekucyjnego oddala skargę W związku z prowadzonym przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w B. postępowaniem...

II SA/Bk 156/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-04-30

oraz 152 § 1 i 2 K.p.a., po rozpatrzeniu zażalenia A. K. orzekł o umorzeniu w całości postępowania odwoławczego., W szerokim uzasadnieniu postanowienia umarzającego...
o umorzeniu postępowania odwoławczego., W skardze wniesionej do sądu administracyjnego na ostateczne postanowienie o umorzeniu postępowania zażaleniowego (określonego...

II SA/Bk 485/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-09-22

. w B. na postanowienie P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia [...] maja 2022 r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego...
umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec wnoszącego zażalenie na podstawie tytułu wykonawczego z [...] września 2021r. wystawionego przez organ I instancji...

II SAB/Bk 24/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-06-07

Okręgowej Rady Adwokackiej w B. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie orzeczenia o trwałej niezdolności do wykonywania zawodu adwokata oddala skargę. Uchwałą...
wszczęcia postępowania było postanowienie Prokuratury Rejonowej w S. z dnia [...] czerwca 2015 r. wydane w sprawie [...] o umorzeniu śledztwa prowadzonego przeciwko A. B...

I SA/Bk 171/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-06-18

. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] marca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułów...
., sprecyzowanym pismem z [...] stycznia 2013 r., Skarżący zwrócił się o Dyrektora Izby Skarbowej w B. o umorzenie postępowania egzekucyjnego. Wskazał, że żądanie przez Kasę...

II SA/Bk 695/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-04-12

Wojewody P. z dnia [...] września 2010 r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę. p o s t a n a w i a 1.umorzyć postępowanie sądowe...
pozwolenia na budowę. W tej sytuacji Prezydent Miasta B. decyzją z dnia [...].08.2010r. powołując się na art. 105 par. 1 kpa orzekł o umorzeniu postępowania w sprawie...

I SA/Bk 74/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-06-13

Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] grudnia 2011 r., nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułów wykonawczych...
tytuły wykonawcze zostały doręczone pełnomocnikowi skarżącego 12.11.2008 r., Skarżący pismem z 06.10.2011 r. wystąpił o umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego...

II SA/Bk 512/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-09-22

. na postanowienie P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia [...] maja 2022 r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego...
: [...], którym odmówiono umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec zobowiązanej M. Sp. z o.o. Sp.k. w B., na podstawie tytułu wykonawczego nr [...]z dnia...

II SA/Bk 517/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-10-06

. na postanowienie P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia [...] maja 2022 r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala...
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w B. (dalej: PINB) z [...] marca 2022 r. nr [...] K o odmowie umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec...

II SA/Bk 675/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-07-15

. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie legalności przeprowadzonych robót budowlanych p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie sądowe...
Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia [...]sierpnia 2007 r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie legalności przeprowadzonych...
1   Następne >   +2   +5   +10   100