Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Kr 451/95 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1995-11-29

Uchylenie w całości decyzji organu I instancji i orzeczenie co do istoty sprawy bądź uchylenie jej w całości i umorzenie postępowania w I instancji, o czym mowa w art...
. 138 par. 1 pkt 2 Kpa, całkowicie wyłącza możliwość umorzenia postępowania odwoławczego, przewidzianą w art. 138 par. 1 pkt 3 Kpa. Naczelny Sąd Administracyjny uznał...

II SA/Kr 515/01 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-08-17

Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie z powodu bezprzedmiotowości /art. 105 par. 1 Kpa/ nie korzysta z przymiotu decyzji...
do organu administracji publicznej wyższego stopnia pod kątem kontroli zasadności przesłanki do umorzenia postępowania. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy...

II SA/Kr 768/00 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2000-11-29

postanowienia o umorzeniu postępowania. O zakończeniu egzekucji świadczy fakt zaprzestania czynności egzekucyjnych, co może być kwestionowane w drodze skargi, o której mowa w art...
sprawy ze skargi Jana P. na postanowienie wojewody M. z dnia 2 lutego 2000 r. (...) w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego - stwierdza nieważność zaskarżonego...

I SA/Kr 1141/97 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1998-05-14

1. W myśl art. 105 par. 1 Kpa gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji państwowej wydaje decyzję o umorzeniu...
postępowania. Użycie przez ustawodawcę słowa 'wydaje' a nie 'może wydać' oznacza, że wydanie decyzji o umorzeniu postępowania jest obligatoryjne, gdy postępowanie stało...

II SA/Kr 657/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2002-12-18

, jak i z interesem społecznym, a zatem nie prowadzi wprost do umorzenia postępowania odwoławczego. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy w skargi Haliny B...
., Władysława B. na decyzję Wojewody M. z dnia 2 marca 1999 r., (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego - uchyla zaskarżoną decyzję, (...) Decyzją (...) z dnia...

SA/Kr 1233/95 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1995-10-05

zaległości podatkowej z tytułu odsetek za zwłokę w podatku VAT, wynikających z decyzji Urzędu Skarbowego w B. z dnia 7 grudnia 1994 r. (...) i umorzyła postępowanie...
pierwszej instancji., Izba Skarbowa uznała prowadzenie postępowania w sprawie umorzenia tych odsetek za bezprzedmiotowe, gdyż przed złożeniem wniosku o ich umorzenie odsetki...

SA/Kr 539/94 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1994-08-17

wydaje decyzję o umorzeniu postępowania. uchyla zaskarżoną decyzję. Decyzją z 4.1.1994 r. Izba Skarbowa utrzymała w mocy decyzję Urzędu Skarbowego, którą nie wyrażono zgody...
bowiem z art. 105 par. 1, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe organ wydaje decyzję o umorzeniu postępowania., Zaskarżoną decyzję wydano...

I SA/Kr 875/96 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1996-11-14

merytorycznego rozstrzygnięcia, to niedopuszczalne jest umorzenie tego postępowania - jako bezprzedmiotowego - na podstawie art. 105 par. 1 Kpa. uchyla zaskarżoną decyzję. W dniu 5...
przedmiotu żądania umorzenia postępowania w sprawie zwrotu nadpłaty jest - zdaniem organu drugiej instancji - uzasadnione treścią art. 105 Kpa., W dniu 13 sierpnia 1996 r. Bank...

II SA/Kr 757/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2002-05-22

postępowania administracyjnego w następstwie cofnięcia żądania przez stronę /wystąpienia o umorzenie przez stronę/ i braku sprzeciwu innych stron jest dopuszczalne...
ze skargi Małgorzaty C. na decyzję Wojewody K. z dnia 24 lutego 1998 r., (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zatwierdzenia projektu...

II SA/Kr 388/01 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-05-21

, ale zarazem warunkowo umorzył postępowanie karne przeciwko oskarżonemu. Ustawa mówi bowiem nie o skazaniu za przestępstwo, ale o wyroku orzeczonym za przestępstwo. Wygaśnięcie...
łączenie wygaśnięcia mandatu z warunkowym umorzeniem postępowania karnego na okres próbny /art. 66 par. 1 w zw. z art. 67 par. 1 kodeksu karnego/. W innej sprawie...
1   Następne >   +2   +5   9