Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Rz 861/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-01-19

do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych (na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 126 ustawy o p.d.o.f.), wnioskodawczyni również posiada...
do skorzystania ze zwolnienia w ramach tzw. ulgi meldunkowej. Zdaniem wnioskodawczyni warunkiem do skorzystania z tej ulgi przez oboje małżonków jest, oprócz spełnienia wszystkich...

I SA/Rz 237/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-05-24

mieszkalnego, zwolnienie to nie obejmuje zaś przychodu ze sprzedaży gruntu, na którym budynek został wzniesiony., W uzasadnieniu skargi podkreślono, że 'ulga meldunkowa' powinna...
związanych z konstrukcją ulgi meldunkowej, tj. uzależnieniem prawa do ulgi od zameldowania trwającego określony czas'. Nadto 'ustawodawca wskazując na zameldowanie...

I SA/Rz 161/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-05-11

ulgi meldunkowej w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie bez przyczyny w jego treści zawarł sformułowanie 'jeżeli podatnik...
sposób skorzystania z ulgi meldunkowej., Zdaniem organu, gdyby wolą ustawodawcy było, aby wystarczającą przesłanką do skorzystania przez oboje małżonków z ulgi...

I SA/Rz 422/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-09-20

jest krzywdząca oraz sprzeczna z zasadami logicznego rozumowania. Daje bowiem skarżącemu teoretyczną możliwość skorzystania z obowiązującej w latach 2007- 2008 ulgi meldunkowej...
niekorzystnej interpretacji przepisów dotyczących ulg zwłaszcza niemożności skorzystania z ulgi meldunkowej organ wskazał, że jeżeli podatnik nabywa grunt niezabudowany w latach...

I SA/Rz 746/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-10-25

z dnia 2 kwietnia 2012 r. sygn. akt. II FPS 3/11 mającej za swój przedmiot odpowiedź na pytanie: czy ulga meldunkowa obejmuje swoim zakresem wyłącznie budynek mieszkalny...
podstawę zwolnienia wskazując, że przemawiają za tym dyrektywy wykładni prawa oraz sposób uregulowania tzw. ulgi meldunkowej w przepisach u.p.d.o.f., których brzmienie czyni...

I SA/Rz 753/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-12-21

do skorzystania ze zwolnienia (tzw. ulgi meldunkowej) określonego w obowiązującym wówczas art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. c w zw. z art. 21 ust. 22 ustawy z dnia 26 lipca 1991r...
do skorzystania z ulgi meldunkowej przez jednego z małżonków (tj. zameldowania przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy w zbywanym lokalu) powoduje, że z przedmiotowej ulgi...

I SA/Rz 724/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-01-03

tzw. ulgi meldunkowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f. w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2008r., z uwagi na niezłożenie...
o spełnieniu warunków do zwolnienia z tytułu tzw. ulgi meldunkowej, a brak możliwości przywrócenia terminu do złożenia takiego oświadczenia został rozstrzygnięty...

I SA/Rz 722/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-01-30

warunków wymaganych do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej, o której mowa w art. 121 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W trakcie postępowania sama...
Konstytucji nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń...

I SA/Rz 444/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-08-02

na uwzględnienie., Organ odwoławczy podzielił stanowisko organu I instancji w kwestii braku podstaw do przyjęcia, że ulga meldunkowa określona w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku...

I SA/Rz 862/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-02-26

interpretację ogólną z dnia 19 lutego 2008r. Nr DD2/033/0557/SKT/07/1682 w sprawie okresu zameldowania branego pod uwagę przy tzw. 'uldze meldunkowej' i wyjaśnił...
1   Następne >   3