Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki oraz budynku
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący S. WSA Grzegorz Panek /spr./ Sędziowie WSA Małgorzata Niedobylska WSA Tomasz Smoleń Protokolant ref. st. Eliza Kaplita po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 24 maja 2012r. sprawy ze skargi M. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] lutego 2012r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki oraz budynku 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...] listopada 2011r. nr [...], 2) określa, że decyzje wymienione w pkt. 1) nie podlegają wykonaniu do chwili uprawomocnienia się wyroku, 3) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz M. S. kwotę 1.590 (słownie: jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt ) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie strona 1/4

Zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby Skarbowej w R. utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w R. z dnia [...] listopada 2011 r., nr [...] określającą M. S. zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych należnym z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w kwocie 9.310 zł.

Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia organ wskazał art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.).

Z uzasadnienia decyzji i akt administracyjnych wynika, w złożonym zeznaniu podatkowym PIT-36 za rok 2009 . S. wykazał m.in. podatek z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych w latach 2007 - 2008, o którym mowa w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 9.310 zł. Następnie pismem z dnia 24 maja 2011 r. złożył wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009 r., korektę zeznania podatkowego PIT-36 za 2009 r. oraz pismo uzasadniające przyczynę złożenia korekty. Ze złożonych dokumentów wynika, że - zdaniem podatnika - niesłusznie zadeklarował podatek z tytułu odpłatnego zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu w kwocie 9.310,00 zł, bowiem podatek z tego tytułu "nie wystąpił".

W tej sytuacji Naczelnik Urzędu Skarbowego w R. wszczął z urzędu wobec M. S. postępowanie podatkowe w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych należnym z tytułu sprzedaży w dniu 20 maja 2009 r. aktem notarialnym Rep. A Nr [...] prawa użytkowania wieczystego działki nr 1146 oraz budynku mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość.

W toku postępowania ustalono, iż M. S. wskazane wyżej składniki majątkowe nabył uprzednio na podstawie umowy darowizny z dnia 22 lutego 2007 r. (akt notarialny Rep. A nr [...]). Zbycie prawa użytkowania wieczystego w/w działki oraz budynku mieszkalnego nastąpiło przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie, w związku z czym M.S. w dniu 25 maja 2009 r., złożył w Urzędzie Skarbowym w R. oświadczenie, iż w sprzedanym w dniu 20 maja 2009 r. budynku mieszkalnym był stale zameldowany i zamieszkiwał przez okres ponad 15 lat, a co za tym idzie - spełnia warunki do skorzystania ze zwolnienia podatkowego, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Biorąc pod uwagę ustalenia poczynione w toku postępowania, decyzją z dnia [...] listopada 2011 r., nr [...], Naczelnik Urzędu Skarbowego w R. określił M. S. zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym należnym z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki Nr 1146 oraz budynku mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość w dniu 20 maja 2009 r. aktem notarialnym Rep. [...] w wysokości 9.310,00 zł.

Uzasadniając powyższe rozstrzygnięcie organ podatkowy I instancji stwierdził, że przychód ze sprzedaży nieruchomości w części dotyczącej budynku mieszkalnego w kwocie 601.000 zł - korzysta ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008r.), natomiast kwota 49.000 zł stanowiąca przychód ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu podlega opodatkowaniu według zasad określonych w art. 30e ww. ustawy. Zdaniem organu I instancji z literalnego brzmienia art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że zwolnieniem podatkowym objęto przychody ze sprzedaży budynków, a nie jak wywodzi podatnik we wniosku o stwierdzenie nadpłaty - także grunty, czy prawo wieczystego użytkowania gruntów.

Strona 1/4