Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Rz 422/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-09-20

jest krzywdząca oraz sprzeczna z zasadami logicznego rozumowania. Daje bowiem skarżącemu teoretyczną możliwość skorzystania z obowiązującej w latach 2007- 2008 ulgi meldunkowej...
niekorzystnej interpretacji przepisów dotyczących ulg zwłaszcza niemożności skorzystania z ulgi meldunkowej organ wskazał, że jeżeli podatnik nabywa grunt niezabudowany w latach...

I SA/Rz 746/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-10-25

z dnia 2 kwietnia 2012 r. sygn. akt. II FPS 3/11 mającej za swój przedmiot odpowiedź na pytanie: czy ulga meldunkowa obejmuje swoim zakresem wyłącznie budynek mieszkalny...
podstawę zwolnienia wskazując, że przemawiają za tym dyrektywy wykładni prawa oraz sposób uregulowania tzw. ulgi meldunkowej w przepisach u.p.d.o.f., których brzmienie czyni...

I SA/Rz 753/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-12-21

do skorzystania ze zwolnienia (tzw. ulgi meldunkowej) określonego w obowiązującym wówczas art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. c w zw. z art. 21 ust. 22 ustawy z dnia 26 lipca 1991r...
do skorzystania z ulgi meldunkowej przez jednego z małżonków (tj. zameldowania przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy w zbywanym lokalu) powoduje, że z przedmiotowej ulgi...