Sprawa ze skargi K. M. na indywidualną interpretację Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący S. WSA Grzegorz Panek /spr./ Sędziowie NSA Jacek Surmacz WSA Kazimierz Włoch Protokolant ref.st. Joanna Migacz po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 20 września 2011r. sprawy ze skargi K. M. na indywidualną interpretację Ministra Finansów z dnia [..] marca 2011 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych - oddala skargę -

Uzasadnienie strona 1/5

Dnia 9 grudnia 2010 r. K.M. złożył wniosek do Ministra Finansów o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości. We wniosku przedstawił następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca wraz z żoną nabył do majątku wspólnego dwie działki o powierzchni [...] m2 każda. Nabycie nastąpiło w dniu 7 grudnia 2007 r. na podstawie aktu notarialnego. Działki te zostały podzielone. Na jednej z nich została rozpoczęta budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z poddaszem użytkowym, zakończona w 2009 r. Budynek ten w stanie surowym został sprzedany w dniu 30 czerwca 2010 r. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Kiedy i w jakim zakresie dochód uzyskany ze sprzedaży przedmiotowego budynku mieszkalnego wraz z działką podlega opodatkowaniu 19% stawką podatku dochodowego od osób fizycznych. Zdaniem wnioskodawcy, zgodnie z brzmieniem art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodu jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie.

Do ustalenia daty nabycia nieruchomości, na której wybudowano budynek mieszkalny należy przyjąć, według wnioskodawcy, datę zakończenia budowy przedmiotowego budynku, nie zaś datę nabycia gruntu pod ten budynek.

W związku z powyższym, opodatkowaniu 19% stawką podatku dochodowego od osób fizycznych podlega dochód uzyskany z odpłatnego zbycia tej nieruchomości, jednakże wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe.

Biorąc powyższe pod uwagę wnioskodawca uznaje, że przy sprzedaży przedmiotowego budynku mieszkalnego wraz z działką należy do 30 kwietnia 2011 r. złożyć PIT-39 jednocześnie oświadczając, iż przychody uzyskane ze sprzedaży będą wydatkowane na cele mieszkaniowe w ciągu dwóch lat od daty zbycia nieruchomości. Natomiast podatek powinien być zapłacony po wspomnianych dwóch latach, jeżeli wydatki na cele mieszkaniowe nie będą co najmniej równe osiągniętym przychodom z odpłatnego zbycia przedmiotowej nieruchomości.

Indywidualną interpretacją z dnia 9 marca 2011 r. Minister Finansów uznał stanowisko wnioskodawcy za nieuzasadnione. Wskazał, że art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi tylko o sprzedaży nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości. Ustawodawca nie rozdziela natomiast sprzedaży gruntu od sprzedaży budynku stanowiącego jego część składową ani też nie wymienia sprzedaży budynku jako odrębnego źródła przychodu w podatku dochodowym. W związku z powyższym nie można rozdzielnie traktować sprzedaży gruntu od sprzedaży posadowionego na nim budynku. Zdaniem organu sprzeciwia się temu również definicja nieruchomości zamieszczona w Kodeksie cywilnym, którą wobec braku analogicznej definicji w prawie podatkowym należy się posiłkować. Przytaczając treść art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego, organ wskazał, że nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Grunty stanowiące odrębny przedmiot własności są więc z natury swej nieruchomościami, budynki natomiast trwale z gruntem związane są częścią składową nieruchomości zgodnie z zasadą superficies solo cedit, w myśl której własność nieruchomości gruntowej rozciąga się na budynki, które stały się częścią składową nieruchomości. Budynek trwale związany z gruntem, jako część składowa gruntu, nie może być przedmiotem odrębnej własności. Odrębnym przedmiotem własności budynek będzie wówczas, gdy wzniesiono go na gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym.

Strona 1/5