Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009 rok
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący S. NSA Maria Serafin-Kosowska Sędziowie NSA Jacek Surmacz /spr./ WSA Tomasz Smoleń Protokolant ref. st. Eliza Kaplita po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 2 sierpnia 2012 r. sprawy ze skargi M. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] marca 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009 rok 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...] stycznia 2012r. nr [...], 2) określa, że decyzje wymienione w pkt. 1) nie podlegają wykonaniu do chwili uprawomocnienia się wyroku, 3) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz skarżącego M. S. kwotę 1.590 (słownie: jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt ) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie strona 1/5

Przedmiotem skargi jest decyzja Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] marca 2012r. nr [...], którą wymieniony organ odwoławczy, po rozpatrzeniu odwołania wniesionego przez M. S. (dalej: Skarżący) od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...] stycznia 2012r. nr [...], odmawiającej stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009r. w kwocie 9.310zł, utrzymał w mocy decyzję organu I instancji.

W uzasadnieniu swojej decyzji Dyrektor Izby Skarbowej wskazał, że w złożonym zeznaniu podatkowym PIT-36 za rok 2009 M. S. wykazał m.in. podatek z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych w latach 2007 - 2008, o którym mowa w art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.; dalej: ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych) w kwocie 9.310 zł. Następnie pismem z dnia 24 maja 2011 r. złożył wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009 r., korektę zeznania podatkowego PIT-36 za 2009 r. oraz pismo uzasadniające przyczynę złożenia korekty. Ze złożonych dokumentów wynika, że - zdaniem podatnika - niesłusznie zadeklarował on podatek z tytułu odpłatnego zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu w kwocie 9.310,00 zł, bowiem podatek z tego tytułu "nie wystąpił".

W tej sytuacji Naczelnik Urzędu Skarbowego wszczął z urzędu wobec M. S. postępowanie podatkowe w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych należnego z tytułu sprzedaży w dniu 20 maja 2009 r. aktem notarialnym Rep. A Nr [...] prawa użytkowania wieczystego działki nr 1146 oraz budynku mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość.

W toku postępowania ustalono, że M. S. wskazane wyżej składniki majątkowe nabył uprzednio na podstawie umowy darowizny z dnia 22 lutego 2007r. (akt notarialny Rep. A nr [...]). Zbycie prawa użytkowania wieczystego w/w działki oraz budynku mieszkalnego nastąpiło przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie, w związku z czym M. S. w dniu 25 maja 2009 r., złożył w Urzędzie Skarbowym oświadczenie, iż w sprzedanym w dniu 20 maja 2009 r. budynku mieszkalnym był stale zameldowany i zamieszkiwał przez okres ponad 15 lat, a co za tym idzie - spełnia warunki do skorzystania ze zwolnienia podatkowego, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Biorąc pod uwagę ustalenia poczynione w toku postępowania, decyzją z dnia [...] listopada 2011 r., nr [...], Naczelnik Urzędu Skarbowego określił M. S. zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym należnym z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki nr 1146 oraz budynku mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość w dniu 20 maja 2009 r. aktem notarialnym Rep. A Nr [...] w wysokości 9.310,00 zł.

Uzasadniając powyższe rozstrzygnięcie organ podatkowy I instancji stwierdził, że przychód ze sprzedaży nieruchomości w części dotyczącej budynku mieszkalnego w kwocie 601.000 zł - korzysta ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008r.), natomiast kwota 49.000 zł stanowiąca przychód ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu podlega opodatkowaniu według zasad określonych w art. 30e ww. ustawy. Zdaniem organu I instancji z literalnego brzmienia art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że zwolnieniem podatkowym objęto przychody ze sprzedaży budynków, a nie jak wywodzi podatnik we wniosku o stwierdzenie nadpłaty - także grunty, czy prawo wieczystego użytkowania gruntów.

Strona 1/5