Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Bd 214/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-04-25

'W.' spółka z o.o. we W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności...
zakresie utrzymał ją w mocy. Spółka nie skorzystała z przysługującego jej prawa wniesienia skargi., Następnie Spółka wystąpiła o stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji...

II SA/Bd 988/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-11-27

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] lipca 2012 r. nr [...] w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...
nr [...],[...],[...] i nr [...]., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...], decyzją z dnia [...] lipca 2009 r. nr [...], na skutek wniosku L. D., odmówiło stwierdzenia nieważności...

I SA/Bd 517/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-09-25

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej oddala...
skargę Skarżący A..i T. P. pismem z dnia 19 listopada 2012 r., uzupełnionym pismem z dnia 28 stycznia 2013 r. wnieśli o stwierdzenie nieważności decyzji Burmistrza J...

I SA/Bd 920/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-02-19

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia 1. Oddala skargę 2. Zasądza od Skarbu...
nieważności postanowienia SKO w B. z dnia [...]r. odmawiającego wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Miasta i Gminy S. K. z dnia...

II SA/Bd 1379/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-02-25

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] października 2014r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu...
Kolegium Odwoławczego we [...] wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Burmistrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym na podstawie...

I SA/Bd 190/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-05-11

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
2. określa, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości Pismami z dnia 22 stycznia 2008r. i 14 lutego 2008r. wniesiono o stwierdzenie nieważności decyzji...

II SA/Bd 1008/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-11-09

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej zatwierdzenia podziału...
postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta [...] z [...]., W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ podniósł, że sprawa stwierdzenia nieważności...

II SA/Bd 499/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-10-27

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] kwietnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...
oddala skargę. Pismem z dnia 12 maja 2008 r. M. i J. C. wnieśli o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy W. z dnia [...] nr [...] oraz [...] przyznających nieodpłatnie...

I SA/Bd 394/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-08-22

Izby Skarbowej w B. utrzymał w mocy decyzję z dnia [...] r. odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] r., którą uchylono...
z dnia [...] r., uzupełnionym pismem z dnia [...] r., wniosła o stwierdzenie nieważności wyżej wskazanej decyzji., Z uwagi na toczące się przed Wojewódzkim Sądem...

II SA/Bd 746/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-10-17

[...] w [...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] kwietnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej zmiany...
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze. zm.) - dalej 'k.p.a.', odmówiono stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Nr [...] z dnia [...] marca 2017 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100