Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Po 3578/01 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2001-12-20

przy orzekaniu o stwierdzeniu nieważności decyzji na podstawie art. 156 par. 1 pkt 3 Kpa. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Magdaleny...
i Wiktora S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia 10 września 2001 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji - uchyla zaskarżoną decyzję...

I SA/Po 3036/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2000-03-09

w P. wszczęło na żądanie strony postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia 22 stycznia 1998 r...
ze zm./ odmówiło stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia 22 stycznia 1998 r. (...)., W uzasadnieniu decyzji Kolegium...

I SA/Po 1544/96 - Postanowienie NSA oz. w Poznaniu z 1997-05-22

wówczas, gdy strona uprzednio skorzystała z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. postanawia odrzucić skargę w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji. Skład sądzący...
instancji /odmowa stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej zawartej w Jednolitym Dokumencie Administracyjnym SAD/ byłaby możliwa tylko i wyłącznie wówczas, gdyby strona...

SA/Po 1992/94 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-11-25

się na art. 13 w sytuacji, gdy wymiar opłaty skarbowej dokonany był wbrew prawu. Taki wniosek powinien być potraktowany jako wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji...
ten winien więc być potraktowany jako wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji, mimo iż nie zawierał jednoznacznego określenia wniosku strony w tym zakresie, i zgodnie...

SA/Po 2892-2894/92 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1993-11-05

oddala skargę. Podniesione przez skarżącą zarzuty sprowadzają się do twierdzenia, że nie jest możliwe stwierdzenie nieważności decyzji organów celnych po dopuszczeniu...

SA/Po 1108/94 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-07-12

(...) z dnia 31 stycznia 1994 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w N. o wyborze burmistrza. Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 31 stycznia 1994 r...
od faktycznego składu rady, a nie od ustawowego, stanowi rażące naruszenie art. 28 ust. 3 ustawy o samorządzie terytorialnym i uzasadnia stwierdzenie nieważności uchwały...

I SA/Po 1917/01 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2002-01-10

r. stanowiącym odpowiedź na uchwałę Kolegium z dnia 16 maja (...) informujące o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał Zarządu Powiatu z dnia 23...
Zarządu Powiatu nr 279/2001, wszczęło postępowanie w celu stwierdzenia nieważności tej uchwały w trybie art. 157 par. 2 Kpa oraz zawiadomiło Powiat, że rozpatrzenie sprawy...

II SA/Po 1835/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1999-09-09

. 8 Kpa o domniemaniu legalności decyzji znajdujących się w obrocie prawnym. Stwierdzenie wyrokiem Sądu /z dnia 23 kwietnia 1998 r./ nieważności powyższej decyzji w części...
od decyzji organu I instancji Janusz W. zarzucił, że stwierdzenie nieważności decyzji pozwolenia na budowę kabla światłowodowego z dnia 3 kwietnia 1997 r. w części...

I SA/Po 359/99 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1999-07-09

ostateczną, co mogłoby być przesłanką do stwierdzenia nieważności decyzji., Izba wskazuje w końcu na to, iż przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, iż stroną...
oraz o podatku akcyzowym i wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji albo o stwierdzenie jej nieważności. W samym uzasadnieniu skargi podnosi się jedynie ogólnie, iż skarżąca...

SA/Po 1005/89 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1989-12-21

Administracyjnego o stwierdzenie nieważności decyzji Rektora Akademii Medycznej w P. z dnia 30 czerwca 1989 r., utrzymującej w mocy decyzję o skreśleniu go z listy studentów...
art. 138 par. 1 pkt 1 Kpa, co uzasadnia stwierdzenie jej nieważności bez potrzeby przeprowadzenia kontroli zgodności wydanego rozstrzygnięcia o skreśleniu skarżącego...
1   Następne >   +2   +5   +10   16