Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wójt Gminy X

IV SAB/Po 71/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-12-20

po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 20 grudnia 2018 r. sprawy ze skargi A. W. na bezczynność Wójta Gminy K w przedmiocie przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego...
, że skarga dotyczy nierozpoznania wniosku z dnia, [...] czerwca 2014 r. o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego, W odpowiedzi na skargę Wójt Gminy K wyjaśnił, że wniosek...

I OW 129/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-07

ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: 1) wskazać Burmistrza Miasta Cieszyna jako organ właściwy do rozpoznania wniosku, 2) oddalić wniosek R. K...
w przedmiocie rozpoznania wniosku R. K. w sprawie ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego., W uzasadnieniu wniosku wskazano, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej...

II SA/Bd 1442/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-01-07

niejawnym sprawy ze skargi M. B. na decyzję Wójta Gminy [...] z dnia [...] sierpnia 2013 r., nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia 1. odrzucić...
skargę, 2. odmówić przyznania prawa pomocy. Wójt Gminy [...] decyzją z dnia [...] sierpnia 2013 r., nr [...] odmówił M. B. przyznania zasiłku opiekuńczego z tytułu rezygnacji...

IV SA/Gl 1071/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-07-14

oraz w piśmie z dnia 29 listopada 2013 r. Skarżący domagał się przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad niepełnosprawną matką S. P., W piśmie z dnia...

IV SA/Gl 899/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-10-07

. Decyzją z dnia [...] r. znak [...] Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. z upoważnienia Wójta Gminy K. odmówił M.R. prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego...
. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.R. na decyzję Wójta Gminy K. z dnia [...] r. znak [...] w przedmiocie zasiłku opiekuńczego p o s t a n a w i a odrzucić skargę...

IV SA/Po 134/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-05-05

się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2015 r. poz. 1238) stanowi, że od dnia...
Przemęt z dnia 6 października 2016 r. nr [...] w przedmiocie dodatku do zasiłku rodzinnego uchyla zaskarżoną decyzję w części obejmującej pkt 3 IV SA/Po 134/17...

I OW 187/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-23

Miasta Cieszyna, a Wójtem Gminy Łagów, istotnie powstał negatywny spór o właściwość w przedmiocie rozpoznania wniosku R.K. w sprawie ustalenia prawa do specjalnego zasiłku...
ustalenia prawa do zasiłku dla opiekunów w związku z opieką nad matką postanawia: wskazać Burmistrza Miasta Cieszyna jako organ właściwy w sprawie. Wnioskiem z dnia 30 września...

I OW 74/13 - Wyrok NSA z 2013-06-28

oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;, 2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne;, 3) zapomoga wypłacana...
., Wskazać jednak należy, że ustawa o świadczeniach rodzinnych w art. 2 enumeratywnie wymienia świadczenia, które zalicza do świadczeń rodzinnych, tj.:, 1) zasiłek rodzinny...

III SA/Gd 495/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-10-19

się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015 r., poz. 1238...
6 grudnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie świadczeń rodzinnych w części dotyczącej przyznania dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie...

II SA/Sz 491/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-07-05

świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków...
Dziecka w W. na decyzję Wójta Gminy z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami uchyla zaskarżoną decyzję. Wnioskiem z dnia 27 listopada 2017...
1   Następne >   3