Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SAB/Wr 124/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-08-21

niejawnym sprawy ze skargi H. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta W. w przedmiocie przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia...
prowadzenie przez Prezydenta Miasta W. postępowania w przedmiocie przyznania jej specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką sprawowaną nad matką - L. S., Do skargi...

IV SO/Wr 32/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-08-21

we Wrocławiu skargę na przewlekłe prowadzenie przez Prezydenta Miasta W. postępowania w przedmiocie przyznania jej specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką sprawowaną...
zwalczania przewlekłości postępowania toczącego się przed Prezydentem W. w sprawie przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego., Stąd też w pełni uprawnione jest stwierdzenie...

I OW 273/17 - Postanowienie NSA z 2018-02-09

, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy, opłacanie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę rezygnującą z zatrudnienia w związku...
z bezdomności, usługi opiekuńcze (w tym specjalistyczne). Skoro zatem wnioskodawca domaga się przyznania zasiłku okresowego, to wnioskowane świadczenie mieści...

I OW 251/17 - Postanowienie NSA z 2018-02-09

, bowiem w miejscu pobytu wskazanym na podstawie art. 101 ust. 3 u.p.s. mogą być udzielone: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy...
Burmistrzem Miasta X a Prezydentem Poznania w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. S. w sprawie przyznania świadczenia w formie zasiłku stałego wraz...

I OW 196/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-17

art. 101 ust. 4 u.p.s., bowiem w miejscu pobytu wskazanym na podstawie art. 101 ust. 3 u.p.s. mogą być udzielone: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, specjalny...
Burmistrzem [...] a Prezydentem Miasta [...] w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M.J. w sprawie przyznania zasiłku okresowego p o s t a n...

I OW 265/17 - Postanowienie NSA z 2018-02-21

pomocy społecznej i dofinansowania do pobytu, w istocie jest wnioskiem o przyznanie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie specjalnego zasiłku celowego (art...
, uznał że przedmiotem wniosku jest udzielenie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie specjalnego zasiłku celowego, to w ocenie organu, nie zachodzą przesłanki...

I OW 346/17 - Postanowienie NSA z 2018-04-20

. był objęty pomocą społeczną m.in. w formie zasiłków celowych na żywność w ramach programu rządowego oraz w formie specjalnego zasiłku celowego, a także przyznano mu bezpłatne...
w S. za właściwego miejscowo w sprawie rozpoznania wniosku P.M. o wydanie decyzji w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem...