Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezydent Miasta X

I OSK 1192/19 - Wyrok NSA z 2020-04-16

Stosownie do tego przepisu świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia...
do specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres od 1 listopada 2017 r. do 31 października 2018 r., co potwierdza decyzja organu pierwszej instancji z dnia [...] października 2017 r...

II SAB/Sz 120/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-02-27

. B. na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego I. umarza postępowanie sądowe, II. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania...
następujący przebieg zdarzeń;, 1. Dnia [...] r. złożył wniosek w CŚ o przyznanie 'specjalnego zasiłku opiekuńczego, z powodu opieki nad matką A. B.;, 2. Pismem z dnia...

I OSK 1472/21 - Wyrok NSA z 2022-05-06

specjalny zasiłek opiekuńczy za wcześniejsze okresy organy nie miały wątpliwości co do istnienia bezpośredniego związku przyczynowego między rezygnacją z zatrudnienia...
niepełnosprawności. Bezsporne jest również to, że skarżący w związku z koniecznością sprawowania opieki nad matką miał przyznany specjalny zasiłek opiekuńczy., Jak zauważył Sąd...

IV SAB/Wr 647/22 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2022-09-19

do specjalnego zasiłku opiekuńczego., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej odrzucenie jako niedopuszczalnej wskazując, że skarga strony wpłynęła do organu po wydaniu...
decyzji w postępowaniu prowadzonym z wniosku A. K. (dalej: wnioskodawczyni) o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na rzecz skarżącej., Z akt sprawy...

II SA/Łd 1033/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-11-28

prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego., W odpowiedzi na skargę organ administracji wniósł o utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji., Wojewódzki Sąd Administracyjny...
wątpliwości, iż przedmiotem zaskarżenia jest decyzja Prezydenta Miasta Ł. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Z zawartego...

IV SAB/Gl 183/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-01-26

jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 64, poz. 593 z późn. zm.). Złożył również formularz wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego wraz z wymaganymi...
o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego. W uzasadnieniu zażalenia zaznaczył, że ponad dwa miesiące czeka na wydanie decyzji merytorycznej w sprawie złożonego wniosku...

IV SAB/Wr 124/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-08-21

niejawnym sprawy ze skargi H. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta W. w przedmiocie przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia...
prowadzenie przez Prezydenta Miasta W. postępowania w przedmiocie przyznania jej specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką sprawowaną nad matką - L. S., Do skargi...

I OSK 3272/15 - Wyrok NSA z 2016-06-30

przez Prezydenta Miasta O. w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustanowienie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 29 lipca 2015 r., sygn...
rozpoznania wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przytoczył następujące okoliczności faktyczne i prawne...

II SA/Łd 1033/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-12-19

D.Ż. na decyzję Prezydenta Miasta Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: 1/ przyznać skarżącej prawo pomocy...
Prezydenta Miasta Ł. z dnia [...] w przedmiocie odmowy prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego., Jak wynika ze złożonego oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku...

IV SA/Gl 1140/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-12-16

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. J. na decyzję Prezydenta Miasta B. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: odrzucić skargę...
. Prezydent Miasta B. decyzją z dnia [...]r. nr [...] odmówił D. J. przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. W decyzji zawarto pouczenie, iż stronie...
1   Następne >   +2   4