Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X

IV SA/Wr 132/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-09-29

, które również wypowiadają się w tej kwestii. I tak o rygorze natychmiastowej wykonalności decyzji mówi art. 108 § 1 k.p.a., który ustanawia ją jednakże jako wyjątek od generalnej zasady...
w zakresie: - § 2, § 3, § 4, § 6, - § 5 we fragmencie 'natychmiastowemu'; II. orzeka, że zaskarżona uchwała w części określonej w pkt. I wyroku nie podlega wykonaniu; III...

II SA/Wa 1961/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-18

w art. 107 § 2 k.p.a., mogą być: termin, warunek, zlecenie bądź klauzula o natychmiastowej wykonalności decyzji z mocy ustawy (por. Kodeks postępowania administracyjnego...
o wysokości dochodów składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Zachodzi też niespójność wzoru wniosku z § 6 ust. 5 załącznika...