Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej X

VI SA/Wa 2032/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-12

Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia [...] września 2009 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę P. z siedzibą w W. (dalej...
2009 r., nr [...] o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr [...] z [...] lipca 2009 r., odmawiającej stronie ograniczenia, do dnia [...] września 2009 r...

VI SA/Wa 623/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-16

oraz sprzedawcom wyrobu - radiotelefonu C. jednocześnie nadając decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu przypomniano, że w wyniku postępowania kontrolnego...
ust. 8 ustawy, jeżeli wymaga tego interes konsumentów lub użytkowników wyrobu, organ prowadzący postępowanie nadaje decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Wyroby...

VI SA/Wa 3249/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-22

, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego...
wygaszającej występuje wyjątkowo ważny interes strony, przemawiający za nadaniem jej rygoru natychmiastowej wykonalności. Uznał, że może istnieć niejasność odnośnie...

VI SA/Wa 1711/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-09

. oraz nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Pismem z dnia [...] lutego 2016r. P. sp. z o.o. złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, wnosząc o uchylenie...
zaskarżonej decyzji w całości, w tym rygoru natychmiastowej wykonalności oraz o wstrzymanie natychmiastowego wykonania zaskarżonej decyzji. Zaskarżonej decyzji zarzucając...

VI SA/Wa 1710/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-09

§ 1 k.p.a. odmówił dokonania rezerwacji częstotliwości 'M' na rzecz: O., Y., N., P. oraz nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Pismem z dnia [...] lutego...
2016r. P. sp. z o.o. złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, wnosząc o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości, w tym rygoru natychmiastowej wykonalności...

VI SA/Wa 1712/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-09

. 108 k.p.a. poprzez nieuzasadnione nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, Prezes UKE podkreślił, że nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności...
rygoru natychmiastowej wykonalności w świetle wskazanych w decyzji zobowiązań w żaden sposób nie jest sprzeczne żart 130 § 1 i § 2 k.p.a., Istotnie, zgodnie z art. 130 § 1...

VI SA/Wa 25/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-08-30

decyzji I instancji, rygor natychmiastowej wykonalności., Postępowanie w niniejszej sprawie zostało wszczęte po przeprowadzeniu przetargu na pięć rezerwacji...
, a następnie zaskarżonej decyzji, rygoru natychmiastowej wykonalności, mimo iż nie zachodziły wskazane w tym przepisie przesłanki do podjęcia takich rozstrzygnięć...

VI SA/Wa 23/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-08

decyzji I instancji, a następnie zaskarżonej decyzji, rygoru natychmiastowej wykonalności, mimo iż nie zachodziły wskazane w tym przepisie przesłanki do podjęcia...
I instancji rygoru natychmiastowej wykonalności. Jednocześnie, wysoce prawdopodobnym jest, iż ze względu na upływ czasu, choćby formalne odwrócenie skutków tego rozstrzygnięcia...

VI SA/Wa 26/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-08-30

k.p.a. Prezes UKE nadał rygor natychmiastowej wykonalności ( pkt IV decyzji)., Od decyzji I instancji wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy wniosły: E. - pismem z 24...
decyzji, rygoru natychmiastowej wykonalności, mimo iż nie zachodziły wskazane w tym przepisie przesłanki do podjęcia takich rozstrzygnięć, a w szczególności...

VI SA/Wa 624/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-16

, konsumentom oraz sprzedawcom wyrobu - radiotelefonu C. jednocześnie nadając decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu przypomniano, że w wyniku postępowania...
prowadzący postępowanie nadaje decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Wyroby niespełniające wymagań zasadniczych powodują zakłócenia środowiska elektromagnetycznego...
1   Następne >   +2   +5   +10   20