Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 152/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-03-31

'sprzedaż' wskazuje, iż jego intencją było zawężenie na potrzeby instytucji renty planistycznej pojęcia 'zbycie' jedynie do czynności prawnych odpłatnych., Teza taka...
jest również zgodna z wynikiem wykładni funkcjonalnej. Celem ustanowienia instytucji renty planistycznej jest umożliwienie gminie partycypacji w zysku, jaki właściciel...

II SA/Kr 1012/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-02-11

ustalenia treści normy prawnej stanowiącej podstawę ustalenia renty planistycznej należy wziąć pod uwagę treść obu przytoczonych wyżej przepisów. Mimo, że na gruncie...
, użycie przez ustawodawcę w art. 37 ust. 1 ustawy sformułowania 'sprzedaż' wskazuje, iż jego intencją było zawężenie na potrzeby instytucji renty planistycznej pojęcia...

II SA/Bd 1005/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-02-20

uzasadnienia Kolegium stwierdziło, że ustalona renta planistyczna w decyzji organu I instancji została obliczona prawidłowo, a operat szacunkowy odpowiada przepisom prawa...
opłaty jaką jest tzw. renta planistyczna. Nadto § 51 stanowi, że przy określaniu wartości nieruchomości na potrzeby określenia skutków finansowych uchwalenia lub zmiany...

SA/Bk 1363/03 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-06-24

[...] września 2003 r. Nr [...] w przedmiocie renty planistycznej -oddala skargę.- Decyzją z dnia [...].05.2003 r., nr [...] Burmistrz C. po ponownym rozpatrzeniu sprawy...
.), stanowiącego formę tzw. renty planistycznej, sprowadzała się do konieczności uregulowania przez właściciela opłaty w razie łącznego spełnienia dwóch przesłanek:, - zmiany...

SA/Bd 2763/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-06-16

w wyniku sprzedaży nieruchomości uzyskał cenę trzykrotnie niższą niż naliczona opłata. Żądanie zapłaty renty planistycznej jest w ocenie skarżącego również sprzeczne...