Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II GSK 2507/15 - Wyrok NSA z 2017-05-09

, a kupującego o przepisach dotyczących renty planistycznej. Zastrzeżenia Komisji Il stopnia wzbudziło także oświadczenie Wójta Gminy Piaseczno, który nie wskazuje wyraźnie...
opłaty sądowej, brak pouczenia o rencie planistycznej i podatku dochodowym, mało czytelny opis dokumentów) nie pozwala na ocenienie pracy skarżącej jako dobrej...

VI SA/Wa 3049/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-01

jest więc bardzo prawdopodobny i strona sprzedająca może spotkać się z naliczeniem jednorazowej opłaty zwanej rentą planistyczną, gdyby roszczenie gminy nie przedawniło się na podstawie...
opłaty planistycznej, skarżąca zresztą w ogóle nie powołuje w pracy wypisów z planu zagospodarowania przestrzennego, co nie stanowi prawidłowego zabezpieczenia interesów...

VI SA/Wa 2288/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-17

nabyta była od gminy., Komisja II wskazała także, że brak pouczenia o ewentualnej rencie planistycznej stanowi o niewypełnieniu obowiązków notariusza zabezpieczenia...

II GSK 3247/15 - Wyrok NSA z 2017-07-13

uprzednio nabyta była od gminy. Zdaniem Komisji także brak pouczenia o ewentualnej rencie planistycznej stanowi o niewypełnieniu obowiązków notariusza zabezpieczenia interesów...

VI SA/Wa 2049/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-16

o ewentualnej rencie planistycznej stanowi o niewypełnieniu obowiązków notariusza zabezpieczenia interesów stron i udzielenia im niezbędnych pouczeń. W ocenie Komisji całkowicie...

VI SA/Wa 1306/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-27

poniżej minimum staranności notariusza, gdyż wzrost wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego oraz możliwość obciążenia sprzedającego rentą...
planistyczną są bardzo prawdopodobne, a mogłoby to nastąpić po przesłaniu przez notariusza aktu notarialnego na podstawie art. 37 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu...

VI SA/Wa 918/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-11

na uwadze art. 13 i art. 96 ust 1 ustawy oraz dokonanego zapisu w projekcie, zdająca nie dokonała pouczenia stron o możliwości wystąpienia tzw. renty planistycznej...