Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 545/10 - Wyrok NSA z 2010-06-22

zaskarżonej uchwały określono stawkę opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (renty planistycznej) w wysokości 0...
i zagospodarowaniu przestrzennym wynika obowiązek ustalenia stawki renty planistycznej, zaś ustalenie tej stawki w wysokości 0%, jako równoznaczne z nieustaleniem stawki...

II SA/Wr 424/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-11-17

, których ustalenia mogą dotyczyć. Z tego wynika, że nie można nie określić stawek renty planistycznej, gdy taka renta może być ustalona (tak też Naczelny Sąd Administracyjny...
się do terenu objętego planem, z powodu których nie określono stawek renty planistycznej, nie będziemy mieć do czynienia z naruszeniem art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4...

II SA/Wr 420/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-11-17

, gdy zachodzą okoliczności, których ustalenia mogą dotyczyć. Z tego wynika, że nie można nie określić stawek renty planistycznej, gdy taka renta może być ustalona...
i niewątpliwych, a odnoszących się do terenu objętego planem, z powodu których nie określono stawek renty planistycznej, nie będziemy mieć do czynienia z naruszeniem art. 15...

II SA/Wr 531/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-11-17

planistycznej, gdy taka renta może być ustalona (tak też Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 22 czerwca 2010 r. II OSK 545/10). Biorąc powyższe pod uwagę skład...
okoliczności faktycznych i (lub) prawnych niespornych i niewątpliwych, a odnoszących się do terenu objętego planem, z powodu których nie określono stawek renty planistycznej...

II SA/Wr 566/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-02-15

jest do ustalenia wysokości stawki procentowej, na podstawie której będzie pobierana opłata z tytułu renty planistycznej., Na podstawie przedstawionych wywodów organ nadzoru stwierdził...
wynikających z ewidencji gruntów nie stanowi podstawy do naliczenia opłaty z tytułu renty planistycznej, gdyż nie doszło do wzrostu wartości nieruchomości. Taki wzrost...

II SA/Wr 616/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-02-07

określenie stawki procentowej, na podstawie której ustala się rentę planistyczną, skoro opłata taka nie zostanie nigdy przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta...
bez jednoczesnego określenia stawki procentowej niezbędnej do ustalenia renty planistycznej. Jak już wcześniej wspomniano. w treści zaskarżonej uchwały nie ustalono stawek procentowych...

II SA/Gl 1543/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-06-15

, w której nie określono stawek renty planistycznej albo określono je w wysokości 0 %, gdy renta ta nie będzie mogła być ustalana. Chodzi przede wszystkim o przypadki...
dość szeroko powody odstąpienia od ustalania stawki procentowej służącej do ustalenia renty planistycznej, które zdaniem Sądu nie zostały ani w skardze Wojewody...

II SA/Łd 462/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-12-18

decyzji wynikających z wyżej wymienionych ustaw uniemożliwia skarżącemu, jak również Skarbowi Państwa, uzyskanie renty planistycznej z tego terenu pozostającego w granicach...
stronom uzyskanie renty planistycznej, jeżeli jest taka wola Rady Miasta, że zdecyduje się na zapłatę tych rent planistycznych, aby tylko utworzyć sztuczny zbiornik...

II SA/Gl 377/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-11-22

rezygnację z pobierania tzw. 'renty planistycznej'. Tym samym rada gminy nie ma możliwości zwolnienia prezydenta miasta z tego obowiązku., W odpowiedzi na skargę, udzielonej...
się odstąpienie od naliczania i pobierania renty planistycznej, jeśli koszt obliczenia i nałożenia opłaty przewyższa jej przewidywaną wartość'. Trafnie stwierdził Wojewoda...

II SA/Wr 17/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-04-05

się do zarzutu określenia stawki procentowej renty planistycznej w wysokości 30%, Rada Miejska W. wskazała, że stawka ta, przyjęta dla wydzielenia wewnętrznego 'B' na terenie...
., W kwestii zaskarżonej stawki procentowej renty planistycznej Sąd zauważył, że jakkolwiek określona ona została w maksymalnej, to jednak prawem przewidzianej wysokości...
1   Następne >   +2   4