Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych X

II SAB/Wa 183/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-23

. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w [...] na rzecz skarżącego A. B. kwotę 100...
miejsce z rażącym naruszeniem prawa (§ 1a). Sąd w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 2, może ponadto orzec o istnieniu lub nieistnieniu uprawnienia lub obowiązku...

VI SAB/Wa 11/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-20

, że organ dopuścił się bezczynności, jednak nie miała ona miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. na rzecz K.M. kwotę...
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi uznał, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Byłą ona...

II SAB/Wa 571/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-08

sprawy; 2. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych...
nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, gdyż organ wskazał jakie, jego zdaniem okoliczności przemawiały za nieudzielaniem żądanych informacji., Mając powyższe na uwadze...

IV SAB/Wr 62/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-05-21

doręczenia organowi prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; II. stwierdza, że bezczynność Dziekana B we W. nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. zasądza...
, o czym orzekł w punkcie I sentencji wyroku., W ocenie Sądu bezczynność organu nie wyczerpywała przesłanki rażącego naruszenia prawa, gdyż wynikała z błędnej oceny...

II SAB/Bk 38/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-01-13

. uzupełniającym skargę złożonym na rozprawie, J. O. wniósł o: stwierdzenie rażącego naruszenia prawa - art. 35 i 36 w zw. z art. 156 kpa, stwierdzenia bezczynności Rady...
nieważności uchwały z dnia [...] czerwca 2008 r. Nr [...] jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa poprzez nieodpowiednią podstawę prawna oraz zobowiązania Rady Okręgowej...

II GSK 1265/18 - Wyrok NSA z 2018-10-09

nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa i oddalił wnioski skarżącego o wymierzenie ROIRP grzywny oraz przyznanie mu sumy pieniężnej., Sąd pierwszej instancji orzekał...
się bezczynności z rażącym naruszeniem prawa; wymierzenie organowi grzywny w maksymalnej wysokości przewidzianej prawem oraz o przyznanie na jego rzecz od ROIRP sumy...

II GZ 370/21 - Postanowienie NSA z 2021-12-09

, w której błędne pouczenie zaszkodziło stronie, która do niego się zastosowała. Pozbawienie prawa do obrony własnych praw szkodzi w szczególności prawnikowi., 2. naruszenie art. 86 §...
doręczono prawomocne rozstrzygnięcie w sprawie VI SPP/Wa 272/19, a w dniu 4 sierpnia 2020 r. w sprawie SPP/Wa 273/19 odmawiające prawa pomocy w zakresie wyznaczenia...