Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych X

II SAB/Go 52/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-07-16

nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, III. oddala skargę w części dotyczącej nałożenia grzywny, IV. zasądza od Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział...
, iż bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa,, - wymierzenia organowi zobowiązanemu do udzielenia informacji publicznej grzywny,, - zasądzenia zwrotu od organu...

II SAB/Sz 145/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-01-08

. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, III. oddala wniosek o wymierzenie organowi grzywny, IV. zasądza od Dyrektora Agencji Nieruchomości...
, aby bezczynność organu miała charakter rażącego naruszenia prawa. Dla uznania rażącego naruszenia prawa nie jest wystarczające samo przekroczenie przez organ ustawowych...

II SAB/Ol 179/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-02-05

informacji publicznej; 2/ stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3/ nie wymierza organowi grzywny; 4/ zasądza od Dyrektora Agencji...
przedsiębiorstwa o udzielenie informacji publicznej., Jednocześnie Sąd stwierdził w pkt 2, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Na ocenę...

I OSK 703/15 - Wyrok NSA z 2016-12-09

orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności (pkt 1 wyroku). Stwierdził, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa (pkt 2 wyroku). Oddalił wniosek...
w S. Z okoliczności faktycznych i prawnych nie wynikało, aby bezczynność organu miała charakter rażącego naruszenia prawa. Zwłoka nie miała cech lekceważącego traktowania...

II SAB/Bd 49/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-06-02

. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3. zasadza od Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w B. na rzecz skarżącego kwotę...
z rażącym naruszeniem prawa, bowiem wynika ona raczej z odmiennego rozumienia przepisów obowiązującego prawa i w tej sytuacji nie sposób dopatrzyć się ze strony organu...

II SAB/Sz 71/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-01-27

naruszając art. 35 § 3 K.p.a. Ponadto J.G. podał, że decyzja o przekazaniu nieruchomości dzierżawionej z [...] r. zawiera rażąca naruszenie prawa...
stwierdził, że przepisy prawa nie przewidują możliwości złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia oświadczenia woli w sprawie zamiaru nabycia dzierżawionej...

II SAB/Op 8/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-04-12

postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa., W kwestii dopuszczalności skargi dodać jeszcze należy, że wniesienie skargi na bezczynność organów nie zostało...
lub czynność z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa; pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego wydawana...