Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Ke 170/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-06-25

z W. C. Spółki: M. P. i V., które co prawda w 2009 r. prowadziły działalność gospodarczą, ale wystawiały również lub otrzymywały 'puste' faktury., Organ wskazał...
w W.., 1.3. Organ wskazał, że w sprawie występują dwie grupy podmiotów gospodarczych wystawiających tzw. 'puste faktury', niedokumentujące rzeczywistych transakcji, powiązane...

I SA/Ke 514/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-10-08

działalność gospodarczą we własnym imieniu w rzeczywistości jej nie prowadząc, lecz jedynie firmując działalność innych osób (J. M.) lub wystawiając całkowicie puste faktury...
ten nie prowadził działalności gospodarczej. Wystawione faktury były fakturami 'pustymi.' Strona uczestniczyła w procederze przyjmowania faktur od P., nie był on jednak dostawcą...

I SA/Ke 467/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-10-14

za towar oraz podejmowanie gotówki w kilku transzach po uznaniu rachunku bankowego wskazuje, że działalność D. O. sprowadzała się do wystawiania pustych faktur., O fikcyjnej...
wiele firm spełniających wymogi formalne, ale nastawionych na wprowadzanie pustych faktur do obrotu., Przedłożone przez Spółkę dokumenty, tj. fotokopia zaświadczenia...

I SA/Ke 159/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-04-16

, jak i wystawione przez firmę A. S. faktury VAT są dokumentami fikcyjnymi i nie potwierdzają rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. A. S. wprowadził do obrotu prawnego tzw. 'puste...
w sposób zamierzony), czy też niezawiniony dokonywał rozliczenia kosztów uzyskania przychodów na podstawie tzw. 'pustych faktur'. Odpowiedzialność podatnika bowiem ma charakter obiektywny...

I SA/Ke 480/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-10-22

, że działalność D. O. sprowadzała się do wystawiania pustych faktur., O fikcyjnej działalności świadczy także brak zaplecza technicznego wykorzystywanego w handlu złomem w postaci...
wiele firm spełniających wymogi formalne, ale nastawionych na wprowadzanie pustych faktur do obrotu., Przedłożone przez Spółkę dokumenty, tj. fotokopia zaświadczenia...

I SA/Ke 221/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-06-22

. dokonała odliczenia VAT z faktur zakupu VAT wystawionych przez firmę 'A.' Sp. z o.o. W II kwartale 2010 r. odliczenie to miało miejsce na podstawie 5 faktur szczegółowo...
udokumentowano fakturami VAT nr 3/06/10 i 2/06/10 pierwotnie miały zostać wykorzystane do produkcji maszyny do rolowania worków typu BIG BAG oraz stanowiska do testowania BIG...

I SA/Ke 225/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-07-02

gospodarczą pod nazwą 'V'. Firmy te wystawiały szereg faktur nie dokumentujących rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, tzw. pustych faktur. Firmy dokonywały szeregu...
zarzuciła:, - błąd w ustaleniach faktycznych polegający na bezzasadnym przyjęciu że wszystkie zakwestionowane faktury są 'puste' pomimo znajdujących się w aktach sprawy...

I SA/Ke 216/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-06-25

. z o.o. z K., E. Sp. z o.o. z K., E., Sp. z o.o. z K., E. D. K. z T. M., PPHU M. M. S.-N., PHU W. W. B., z B.. Organ ustalił bowiem, że faktury te były tzw. 'pustymi...
ze zleceniem podwykonawstwa. Dodatkowo, fakt wystawiania 'pustych faktur' przez D. S. potwierdzają zeznania świadka B. S. zatrudnionej w spółce G.., 1.7. Wykonywania usług...

I SA/Ke 335/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-09-30

wykonane przez ww. firmę i były to tzw. 'faktury puste'. Dlatego też na podstawie art. 193 § 6 Ordynacji podatkowej w protokole badania ksiąg organ nie uznał ich za dowód...
również, że zwalczanie zjawiska 'pustych faktur' doprowadza niejednokrotnie do nadużyć ze strony organów podatkowych. Skarżący podniósł, że szereg orzeczeń sądów administracyjnych...

I SA/Ke 527/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-12-22

tzw. 'pustych faktur', jak i również inne dokumenty które miały je uwiarygadniać, tj. WZ, świadectwa jakości., 1.17. W ocenie Dyrektora o udziale w przestępczym procederze...
transportu. W świetle powyższych dowodów organ odwoławczy uznał, iż wyżej wymieniona faktura wystawiona przez C. Sp. z o. o. dla podatnika jest 'pustą' fakturą...
1   Następne >   2