Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Akredytacyjna X

I SA/Wa 1566/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-20

o przywrócenie terminu do wniesienia skargi jest bezprzedmiotowy., Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 58 § 1 pkt 5 w związku z art. 31 § 3 ustawy z dnia 30...
skarżącej Akademii [...] w Ł., w terminie 7 dni od daty doręczenia pisma, pod rygorem odrzucenia skargi., Wezwanie zostało doręczone K. O., jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia...