Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej X

II SAB/Go 177/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-03-18

. na posiedzeniu niejawnym wniosku J.C. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi J.C. na bezczynność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy...
Społecznej w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi. W dniu 5 sierpnia 2019...

IV SO/Gl 54/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-07-21

Administracyjnego w Opolu w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 99/13, w kwestii wniosku Z.R. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie z dnia 9 czerwca...
2014 r. postanawia: -- odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia. Postanowieniem z dnia 9 czerwca 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach...

IV SO/Gl 51/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-07-17

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu od orzekania w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 97/13 w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia...
na postanowienie z dnia 11 czerwca 2014 r. p o s t a n a w i a odmówić przywrócenia terminu. Postanowieniem z dnia 11 czerwca 2014 r. odmówiono Z.R. przyznania prawa pomocy...

IV SO/Gl 53/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-08-04

Administracyjnego w Opolu od orzekania w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 98/13 w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie...
z dnia 16 czerwca 2014 r. p o s t a n a w i a odmówić przywrócenia terminu. Postanowieniem z dnia 16 czerwca 2014 r. odmówiono Z. R. przyznania prawa pomocy. Orzeczenie...

IV SO/Gl 52/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-07-21

Administracyjnego w Opolu od orzekania w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 100/13 w kwestii wniosku Z. R. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia p o s t a n...
a w i a odmówić przywrócenia terminu. Postanowieniem z dnia 11 czerwca 2014 r. odmówiono Z.R. przyznania prawa pomocy. Orzeczenie to zostało skutecznie doręczone stronie w dniu 20...

II SAB/Go 25/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-07-23

. na posiedzeniu niejawnym wniosku T.C. o przywrócenie terminu do udzielenia odpowiedzi na wezwanie z dnia 10 maja 2013r. w sprawie ze skargi T.C. na bezczynność Kierownika Ośrodka...
Pomocy Społecznej w przedmiocie zasiłku celowego postanawia odmówić przywrócenia terminu do udzielenia odpowiedzi na wezwanie z dnia 10 maja 2013r. W dniu 29 kwietnia...

IV SO/Gl 54/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-11-04

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu od orzekania w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 99/13 w kwestii wniosku Z.R. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia...
na postanowienie z dnia 9 czerwca 2014 r. postanawia: odmówić przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia; Postanowieniem z dnia 9 czerwca 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny...

IV SO/Gl 51/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-11-07

z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia (k.75). Sąd ten pismo zawierające zażalenie i wniosek nadał pocztą w dniu 1 lipca 2014 r. do Wojewódzkiego Sądu...
Administracyjnego w Gliwicach. Następnie postanowieniem z dnia 17 lipca 2014 r. tut. Sąd odmówił przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia. Natomiast Naczelny Sąd...

IV SO/Gl 52/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-11-06

o przywrócenie terminu do dokonania tej czynności. WSA we Wrocławiu nadał pocztą zażalenie do WSA w Gliwicach w dniu 1 lipca, 2014 r., Prawomocnym postanowieniem z dnia 21 lipca...
2014 r. tut. Sąd odmówił przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie z dnia 11 czerwca 2014 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje...

IV SO/Gl 54/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-12-17

podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu zażalenie na wspomniane wyżej postanowienie wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do dokonania tej czynności...
., Postanowieniem z dnia 4 listopada 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach odmówił przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia. Odpis tego postanowienia został...
1   Następne >   +2   6