Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Op 40/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-02-28

października 2016 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zapłaty kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem...
opóźnienie to nie zostało usprawiedliwione i wraz z odwołaniem nie został złożony wniosek o przywrócenie terminu., Powyższe postanowienie zostało doręczone M. P. dnia 8...

II SA/Op 13/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-03-15

[...], nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające...
Burmistrza N. z dnia [...], nr [...], odmawiające przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dziecko M. S. za okres od dnia...

II SA/Op 1/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-02-18

2015 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia oddala skargę...
. Przedmiotem skargi, wniesionej przez S. K., jest postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 31 sierpnia 2015 r., nr [...], odmawiające przywrócenia terminu...

II SA/Op 627/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-01-20

., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego na skutek wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi postanawia: odrzucić...
Administracyjny w Opolu odrzucił skargę, gdyż wywiedziona została ona po terminie, a w skardze nie został zawarty wniosek o przywrócenie terminu do jej wniesienia. Odpis...

II SA/Op 388/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-01-28

Kolegium Odwoławczego w O. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie opłaty związanej ze wzrostem wartości...
. S. jest postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia (...), nr (...), w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania., Wydanie...

II SA/Op 183/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-11-20

niejawnym wniosku T. G. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi T. G. na postanowienie Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu...
z dnia [...], nr [...] w przedmiocie niedopuszczalności odwołania od pisma w sprawie naruszeń prawa budowlanego postanawia: odmówić przywrócenia terminu do wniesienia...

II SA/Op 340/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-10-10

energetycznego na skutek wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. J. M. wniosła...
odrzucił powyższą skargę, jako wniesioną z uchybieniem terminu, który upłynął w dniu 2 maja 2016 r., i bez złożenia wniosku o jego przywrócenie. Powyższe postanowienie...

I SA/Op 93/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-05-27

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w podatku od nieruchomości...
o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Wójta Gminy T. z dnia [...]. W uzasadnieniu wskazała, że decyzję otrzymała w dniu 21.09.2007 r. i od tej decyzji wniosła...

II SA/Op 127/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-06-07

Odwoławczego w Opolu z dnia 20 stycznia 2022 r., nr SKO.40.3188.2021.dr w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do zawiadomienia o zbyciu pojazdu oddala skargę. Przedmiotem...
postanowienie Prezydenta Miasta Opola z dnia 18 października 2021 r., nr SO-IV.5410.4.201.2020, odmawiające przywrócenia terminu do wykonania obowiązku zawiadomienia starosty...

I SA/Op 248/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-27

w podatku rolnym i leśnym wskutek wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi i o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przyznanie prawa...
pomocy postanawia: 1. odmówić przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego 2. odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o przyznanie prawa pomocy...
1   Następne >   +2   +5   +10   100