Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Miasta X

II SAB/Bd 34/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-07-08

na lokalizację projektowanego zjazdu zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.)., Pismem z dnia 24...
do załatwienia sprawy., W uzasadnieniu postanowienia podał, że z przepisu art. 33 ust. 2 pkt 1 Prawa budowlanego wynika, że do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć...

II SA/Wa 2181/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-21

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.). O obowiązku opróżnienia budynku przeznaczonego na pobyt ludzi decyduje właściwy organ...
, działając na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 3 i art. 83 ust. 1 Prawa budowlanego, nakazał prywatnemu właścicielowi nieruchomości położonej przy [...], na której znajduje...

II OSK 2446/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-20

skargi;, - art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. w zw. z art. 33 ust. 2 pkt 1, art. 34 ust. 3 pkt 1, art. 35 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego oraz w zw. z art. 35 ust. 3 Prawa...
inwestycyjnego. Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 2, art. 32 ust. 2, art. 33 ust. 2 pkt 1 i art. 35 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego w związku art. 29 ust. 3 pkt 2 ustawy o drogach...

II SA/Bd 1123/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-03-04

architektoniczno-budowlanej, w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, udziela bądź odmawia zgody na odstępstwo po uzyskaniu opinii właściwego zarządcy (ust. 2)., Powołany...
przepis zawiera szczególną, w stosunku do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186) regulację trybu udzielenia zezwolenia...

II SAB/Bd 87/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-12-01

jest powoływanie się przez organ na art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane. Podniosła również, że każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną...
z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 ). Zgodnie z jego brzmieniem przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej...

II SA/Wa 387/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-23

mieszkalnej, a także zamieszkiwanie w pomieszczeniach nienadających się na stały pobyt ludzi w rozumieniu przepisów prawa budowlanego., Mając powyższe na uwadze, w dniu...
nienadających się na stały pobyt ludzi w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, a nadto 2) u których w gospodarstwie domowym średni miesięczny dochód na jednego członka...

IV SAB/Wa 225/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-15

i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;, określenie rodzaju i przeznaczenia projektowanych obiektów budowlanych...
zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane, art. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach oraz § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia...

I SA/Wa 2135/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-17

również spełniać wymogi przepisów prawa budowlanego, tj. nie mogą zagrażać życiu i zdrowiu najemców, tj. m.in. nie mogą być zawilgocone. Ponadto w przypadku nieprzyjęcia żadnej...
, ale również przepisy prawa budowlanego., W ocenie skarżącej uchwała w sprawie skreślenia z listy osób oczekujących na najem lokalu mieszkalnego jest uchwałą podjętą w sprawie...

II SA/Wa 1760/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-14

, a także zamieszkiwanie w pomieszczeniach nienadających się na stały pobyt ludzi w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, a nadto, 2) w których gospodarstwie domowym...
30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270), sąd może zawiesić postępowanie z urzędu...

III OSK 992/21 - Wyrok NSA z 2022-02-23

powierzchni mieszkalnej, a także zamieszkiwanie w pomieszczeniach nienadających się na stały pobyt ludzi w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. Organ nie dopuścił...
w ocenie dołączonych do sprawy dokumentów z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich i spółdzielni mieszkaniowej - nie była jednoznaczna i mogły istnieć pewne szanse...
1   Następne >   +2   5