Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

II OPP 3/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-19

., Nr [...] w przedmiocie nakazania wykonania określonych czynności w celu doprowadzenia wykonanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem postanawia: 1. stwierdzić przewlekłość...
. akt II SA/Wr 248/03 o oddaleniu skargi J. C. na decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu z dnia [...] stycznia 2003 r...

II OPP 58/05 - Postanowienie NSA z 2005-08-26

. akt VII SA/Wa 537/04 w sprawie ze skargi L. O. P. Z. O. S. i innych na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] marca 2004 r., zn. [...] w przedmiocie...
zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na rozbudowę p o s t a n a w i a oddalić skargę na przewlekłość postępowania Pismem z dnia 20 kwietnia 2004 r. Z. G...

II OPP 22/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-05

we Wrocławiu w sprawie ze skargi D. W., M. W., J. W. i M. W. na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w W. z dnia [...]., Nr [...] w przedmiocie...
[...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w W. z dnia [...] utrzymujące w mocy postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w T. z dnia [...] o zwrocie...

II OPP 24/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-19

w sprawie ze skargi D. W., M. W., J. W. i M. W. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w W. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki budynku...
mieszkalnego i budynku gospodarczego postanawia: 1. oddalić skargę na przewlekłość postępowania 2. przyznać skarżącej D. W. prawo pomocy w zakresie zwolnienia od opłaty...

II OPP 41/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-22

I. O. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] kwietnia 2004r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji nakazującej rozbiórkę budynku , sygn...
w sprawie ze skargi I. O. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] kwietnia 2004 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji nakazującej...

II OPP 16/06 - Postanowienie NSA z 2006-07-07

Administracyjnym w Olsztynie, sygn. akt 2 IV SA 340/03 w sprawie ze skargi F. W. na decyzję Warmińsko - Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olsztynie...
. W. w piśmie z dnia 19 maja 2006r. wniósł skargę na naruszenie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie prawa do rozpoznania bez nieuzasadnionej zwłoki sprawy...

II OPP 3/05 - Postanowienie NSA z 2005-02-25

Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi W. W. na postanowienie Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie z dnia 7 stycznia 2002r. w przedmiocie...
na postanowienie Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie z dnia [...] stycznia 2002r., znak [...] stwierdzające, że odwołanie od decyzji Powiatowego...

II OW 59/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-15

-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olsztynie z dnia [...] stycznia 2003 r., Nr [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki nadbudowy budynku gospodarczego...
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olsztynie z dnia [...] stycznia 2003 r., które zostało przekazane do Naczelnego Sądu Administracyjnego celem wyznaczenia innego...

II OPP 6/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-15

Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Powiecie Warszawskim Zachodnim grzywny na podstawie art. 55 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami...
Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt VII SAB/Wa 9/06 w sprawie ze skargi J. N. na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Warszawskim Zachodnim...

II OPP 3/06 - Postanowienie NSA z 2006-05-12

projektu budowlanego p o s t a n a w i a oddalić skargę na przewlekłość postępowania Z. C. w piśmie z dnia 20 stycznia 2006r. zatytułowanym 'zażalenie-skarga' zarzucił...
budowlanego w trybie wznowienia postępowania. Postanowieniem z dnia 21 października 2005r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę Z. C. o wznowienie...
1   Następne >   2