Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Miasta X

II OSK 1048/13 - Wyrok NSA z 2013-09-27

. sygn. akt II SA/Bd 878/12, na podstawie art. 147 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270...
zagospodarowania przestrzennego 'Śródmieście-Plac Wolności' w Bydgoszczy nastąpiło naruszenie określonych w obowiązujących przepisach prawa zasad sporządzania planu miejscowego...

II OSK 437/13 - Wyrok NSA z 2013-11-06

Prawo budowlane, gdzie ustala się wymóg uzyskania pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie lub na obszarze...
, które powinien spełnić inwestor prowadzący roboty budowlane dotyczące obiektów zabytkowych, szczegółowo określone zostały w art. 39 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo...

II SA/Ke 542/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-09-22

sprawy ze skargi K.S. na decyzję Naczelnika Miasta i Gminy C. z dnia [...], znak: [...] w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego postanawia: odrzucić...
skargę. Pismem z dnia 9 sierpnia 2011r. K.S. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, za pośrednictwem Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego...

II OSK 1651/16 - Wyrok NSA z 2018-05-25

lutego 2016 r. sygn. akt II SA/Bd 1470/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu...
p.p.s.a. poprzez oddalenie skargi, w wyniku nienależytego wykonania obowiązku oceny zgodności skarżonego § 5 ust. 10 pkt 17 lit. c) i d) m.p.z.p. z prawem i w rezultacie...