Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Ol 17/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-03-23

i art. 2 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. oraz art. 3 pkt 3 i pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Podniósł, że w dniu 15 lipca 2016 r. weszła w życie ustawa...
definicję legalną elektrowni wiatrowej. Zgodnie z tym przepisem, elektrownia wiatrowa jest to budowla w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, składająca się co najmniej...

I SA/Ol 410/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-08-03

odsyła tylko i wyłącznie do przepisów Prawa budowlanego. Ustawy z dnia 20.05.2016r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2016 poz. 961...
) nie można zaliczyć do sfery prawa budowlanego., W związku z powyższym, zdaniem wnioskodawcy, definicja budowli w Prawie budowlanym nie zmieniła się. Wykreślenie z niej elektrowni...

II SA/Ol 1384/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-01-28

I instancji wskazał art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze zm.). PINB stwierdził, że w/w obiekty zostały wykonane...
Podnieśli, że zgodnie z art. 29 ust. 1 Prawa budowlanego pozwolenia na budowę nie wymagają obiekty małej architektury i ogrodzenia. Obowiązek zgłoszenia zaś takich robót...

I SA/Ol 943/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-01-31

. 961), dalej ustawa o inwestycjach. Organ powołał się na art. 2 ust. 1, art. 1 a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. i art. 3 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane. Wyjaśnił, że treść art. 3...
pkt 3 ustawy - Prawo budowlane została ustalona ustawą o inwestycjach, który obowiązuje od dnia 16.07.2016r.. Obecnie elektrownia wiatrowa stanowi w całości obiekt...

I SA/Ol 69/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-03-28

. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290), a także załącznika do ustawy Prawo budowlane. Podniósł, że na skutek zmian przepisów, które weszły w życie na mocy ustawy z dnia...
jako budowlę w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, składającą się co najmniej z fundamentu, wieży oraz elementów technicznych, o mocy większej niż moc mikroinstalacji...

II SA/Ol 705/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-10-19

o rozpoznanie wniosku w przedmiocie rzeczowej samowoli budowlanej. Organ nadzoru winien rozważyć, czy w sprawie ma zastosowanie art. 48 prawa budowlanego., W przypadku...
stwierdzenia, że nie ma przesłanek z wymienionego przepisu, organ winien dokonać oceny wniosku w trybie art. 51 ustawy Prawo budowlane, kierując się wskazaniami zawartymi...

I SA/Ol 290/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-06-21

. Za budowlę w myśl art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. uznaje się obiekt budowlany rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury...
, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie...

I SA/Ol 275/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-06-14

się do definicji budowli w rozumieniu art. 3 pkt 3 i pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290), strona uznała, że wykreślenie...
techniczne nie są zbudowane z wyrobów budowlanych, nie mogą zatem stanowić obiektu budowlanego. Nie mogą być uznane za elementy budowli, co wynika z art. 3 Prawa...

I SA/Ol 74/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-04-04

budowlanego w Prawie budowlanym., Organ I instancji postanowieniami z 13 marca 2018r. (k. 49 akt obu spraw podatkowych) włączył do akt postępowania opinię rzeczoznawcy...
ustawy Prawo budowlane. Urządzenia techniczne stacji i jej instalacje wraz z obudową nie dają się bez negatywnych konsekwencji odłączyć od sieci gazowej, są elementem...

II SA/Ol 544/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-06-23

z dnia 12 listopada 2007 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, na podstawie art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U z 2006 r. Nr 156, poz...
wykazała, że inwestor przystąpił do użytkowania rozbudowanego obiektu z naruszeniem art. 54 i 55 Prawa budowlanego. Wobec tego, na podstawie art. 57 ust. 7 tej ustawy...
1   Następne >   +2   +5   +10   100