Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju, Pracy i Technologii X

IV SA/Wa 263/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-04

o pozwoleniu na budowę. Dopiero w toku prowadzonego postępowania w przedmiocie pozwolenia na budowę zostaną określone szczegółowe rozwiązania techniczne dotyczące wymogów...
o pozwolenie na budowę, wobec czego zastosowanie w rozpatrywanej sprawie art. 22 ust. 1 specustawy przesyłowej było bezprzedmiotowe. Organ uznał, że specustawa przesyłowa...

VII SA/Wa 46/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-08-12

Sprawa ze skargi P N na decyzję Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z [...] listopada 2020 r. znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego postanawia: odrzucić skargę.

VII SA/Wa 413/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-06-22

Sprawa ze skargi B. K. na decyzję Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia [...] grudnia 2020 r. znak: [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej postanawia: 1. odrzucić skargę; 2. zwrócić skarżącemu B. K. kwotę 500 zł (słownie: pięćset złotych), tytułem uiszczonego wpisu sądowego od skargi.

VII SA/Wa 462/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-09-15

Sprawa ze skargi A. Z. i J. Z. na niewykonanie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 marca 2019 r., sygn. akt II OSK 981/17 postanawia: odrzucić skargę

VII SA/Wa 1937/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-07-29

pozwolenia na budowę., Decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej wydawana jest na wniosek właściwego zarządcy drogi, spełniający warunki enumeratywnie...
: Starosty [...] z [...] lipca 2017 r. i Starosty [...] z [...] lipca 2017 r. - pozwoleniami wodnoprawnymi. Spełnia też wymagania z art. 34 ust. 2 i ust. 3 Prawo budowlane...

VII SA/Wa 896/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-11-16

na realizację inwestycji drogowej dla zadania inwestycyjnego pn.: 'Obwodnica [...] - etap VI, Budowa ulicy od ul. [...] do al. [...] z budową węzła [...] wraz z niezbędnym...

VII SA/Wa 701/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-08-04

Sprawa ze skargi Z K na decyzję Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia [...] lutego 2021 r., znak [...] w przedmiocie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej postanawia: odrzucić skargę.

VII SA/Wa 1650/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-02-23

Sprawa ze skargi E. C. na decyzję Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia [...] czerwca 2021 r. znak [...] w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji postanawia: odrzucić skargę.

VII SA/Wa 1976/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-02-26

Sprawa ze skargi Stowarzyszenia [...] w B. na decyzję Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia [...] sierpnia 2020 r., znak: [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej postanawia: 1. odrzucić skargę; 2. zwrócić stronie skarżącej kwotę 500 ( pięćset ) złotych tytułem uiszczonego wpisu oraz 19.50 złotych (dziewiętnaście złotych pięćdziesiąt groszy) tytułem uiszczonej opłaty kancelaryjnej.

VII SA/Wa 1053/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-07-23

budowlane, w razie spełnienia wymagań określonych w art. 35 ust. 1 oraz art. 32 ust. 4, właściwy organ nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę (decyzji...
o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych). Wynika z powyższego, że decyzja o pozwoleniu na budowę (decyzja o pozwoleniu na realizację...
1   Następne >   +2   +5   11