Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Bk 828/99 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-02-16

z kręgiem stron postępowania dotyczącego wydania pierwotnego pozwolenia na budowę. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Małgorzaty i Macieja małżonków F...
. na decyzję Wojewody P. z dnia 17 maja 1999 r. (...) w przedmiocie odmowy przeniesienia pozwolenia na budowę pawilonu handlowo-mieszkalnego - skargę oddala. Skarga...

SA/Bk 153/02 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2002-06-06

1. Udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego w sytuacji zrealizowania go przez inwestora z istotnymi odstępstwami od wymogów pozwolenia na budowę...
/Dz.U. nr 111 poz. 726/., 3. Skoro podczas wizji lokalnej i porównania na miejscu budowy wykonanych prac z warunkami pozwolenia budowlanego właściwy organ stwierdził...

SA/Bk 1521/00 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2001-03-20

projektu i udzielonego pozwolenia na budowę to takie zmiany, które nie powodują naruszenia przepisów prawa budowlanego i nie wpłynęłyby na treść decyzji o pozwoleniu...
na budowę, czy zatwierdzenia projektu budowlanego. Innymi słowy, inwestor uzyskałby pozwolenia na budowę obiektu ukształtowanego przez dokonane zmiany. Naczelny Sąd...

SA/Bk 939/02 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2002-12-05

odmowy wznowienia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę - oddala skargę. Zaskarżoną decyzją, wydaną na podstawie art. 138 par. 1 pkt 1 Kpa, po rozpatrzeniu odwołania...
Mieszkaniowej 'R.-K.' w B. pozwolenia na budowę sześciu pawilonów handlowo-usługowych o powierzchni użytkowej 312 m2 wraz z przyłączami: wodociągowym, kanalizacji sanitarnej...

SA/Bk 20/00 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-06-29

właściciela działki sąsiadującej z terenem inwestycji/ odwołania od obu decyzji, tj. pozwolenia na budowę z 16.11.1998 r., jak i umorzenia postępowania w sprawie samowoli...
. na skutek odwołania Bogdana R. od decyzji o pozwoleniu na rozbudowę hotelu uchyla tę decyzję w całości i umarza postępowanie pierwszej instancji w sprawie pozwolenia na budowę...

SA/Bk 1173/00 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2001-01-16

1. Usytuowane przed dniem uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na budowę. na nieruchomości gruntowej obiekty o tymczasowym charakterze, jak barakowozy czy obiekty...
budowlanych wymagających pozwolenia na budowę., 2. Usytuowanie na działce budynku do czasowego użytkowania o jakim mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 3 Prawa budowlanego, służącego...

SA/Bk 494/01 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2001-08-09

1. Do oceny, czy odstępstwa od wymogów pozwolenia na budowę są istotne i skutkują wstrzymaniem robót budowlanych nie ma znaczenia stopień zawinienia inwestora., 2...
nr 106 poz. 1126/., Instytucja ta przewidziana została m.in. do zastosowania tam, gdzie inwestor poprzez odstępstwa od decyzji o pozwoleniu na budowę narusza wymogi przepisów...

SA/Bk 1672/97 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1999-03-17

7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ mają taki charakter najwcześniej z dniem uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na budowę., Wcześniej...
tej ustawy tymczasowych obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi Ewy i Michała małżonków Sz. na decyzję...

SA/Bk 537/01 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2001-09-27

określonym m.in. w art. 36a ust. 2 może nastąpić po wydaniu nowej decyzji o pozwoleniu na budowę. Właściwym do wydania takiej decyzji jako organ I instancji jest starosta...
zostaje wydana ostateczna decyzja uchylająca z mocy art. 36a ust. 2 decyzję o pozwoleniu na budowę danego obiektu budowlanego, to organ nadzoru budowlanego powinien...

SA/Bk 657/99 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-01-26

. przy ul. Z. 72., Ustalono, że wyżej wymieniony rozpoczął budowę murowanej dobudowy piętrowej z podpiwniczeniem bez wymaganego prawem pozwolenia na budowę. Wprawdzie wszczął...
starania o wydanie takowego pozwolenia, ale faktycznie roboty budowlane zostały rozpoczęte przed uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę /decyzja organu...
1   Następne >   +2   +5   8