Sprawa ze skargi na decyzję P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie odmowy wstrzymania robót budowlanych
Tezy

1. Do oceny, czy odstępstwa od wymogów pozwolenia na budowę są istotne i skutkują wstrzymaniem robót budowlanych nie ma znaczenia stopień zawinienia inwestora.

2. Definicja "istotnych" zmian musi wynikać z celowości instytucji wstrzymania robót przewidzianej w art. 50 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /t.j. Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126/.

Instytucja ta przewidziana została m.in. do zastosowania tam, gdzie inwestor poprzez odstępstwa od decyzji o pozwoleniu na budowę narusza wymogi przepisów w zakresie warunków technicznych i usytuowania obiektu budowlanego oraz narusza zasadę ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich. Tam, gdzie odstępstwa nie wpływają na powyższe, brak jest powodów do wstrzymania prowadzonych robót budowlanych. Zatem zachodzą podstawy do oceny, iż odstępstwa są nieistotne.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Jana S. na decyzję P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia 20 marca 2001 r. (...) w przedmiocie odmowy wstrzymania robót budowlanych - uchyla zaskarżoną decyzję; (...).

Uzasadnienie strona 1/5

Decyzją (...) z dnia 10 listopada 2000 r. zostało umorzone postępowanie w przedmiocie odstępstw od wymogów decyzji o pozwoleniu na budowę przy realizacji budynku mieszkalnego i garażu w B. przy ul. K. 23, albowiem organ nadzoru budowlanego uznał, że odstępstwa nie były istotne.

Na skutek postępowania odwoławczego decyzja ta została uchylona, a sprawa przekazana do ponownego rozpoznania, albowiem organ II instancji uznał za błędne umorzenie postępowania w sytuacji gdy zachodziły podstawy do wydania decyzji odmownej.

Następnie Powiatowy Inspektor nadzoru Budowlanego Powiatu G. w B. decyzją, z dnia 12 stycznia 2001 r. (...) z powołaniem się na art. 50 ustawy - Prawo budowlane odmówił ingerencji w przedmiocie prowadzonej budowy. Powołał się na oględziny w czasie których ustalono fakt odstępstwa inwestora Wiesława N. od wymogów pozwolenia na budowę w zakresie lokalizacji obiektu budowlanego. Odstępstwo to polegało na usytuowaniu budynku garażu bezpośrednio po granicy z działką Jana S., zamiast w odległości 50 cm od linii granicy. Wynikało to z niemożliwości realizacji lokalizacji zatwierdzonej pozwoleniem na budowę, jako że faktyczna odległość istniejącego budynku mieszkalnego do granicy wynosiła od 13 do 23 cm, a nie od 67 do 73 cm przyjętych w wyrysie geodezyjnym na podstawie którego sporządzony został plan realizacji zagospodarowania działki. W tej sytuacji odstępstwo uznano za nieistotne, co uzasadniało odmowę ingerencji organu nadzoru budowlanego.

Odwołanie od powyższej decyzji wniósł Jan S. Zarzucił niezgodność wykonanych prac z warunkami pozwolenia na budowę, wpisem w dzienniku budowy oraz naruszenie wymogu warunków technicznych. Zamiast dwóch ścianek grubości 12 cm z dylatacją pomiędzy nimi, wykonano jedną ściankę grubości 25 cm z cegły silikatowej. Powoduje to zawilgocenie jego domu drewnianego.

(...) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w B. decyzją z dnia 20 marca 2001 r. (...) utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. Zauważył, że dopiero na etapie wyznaczenia położenia budynku na gruncie przez uprawnionego geodetę stwierdzono, że odległości podane na mapie zasadniczej stanowiącej załącznik do projektu budowlanego nie pokrywają się ze stanem faktycznym, wobec czego odległość planowanego obiektu od istniejącego, zlokalizowanego na sąsiedniej działce, uległa zmniejszeniu. Zaistniałe nieistotne rozbieżności zostały niezawinione przez inwestora. Zaproponowana przez autora projektu zmiana wpisana do dziennika budowy spełnia, w ocenie organu odwoławczego, wymogi rozporządzenia MGPiB z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i jest dopuszczalna w procedurze przewidzianej ustawą - Prawo budowlane. Wobec tego Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatu G. w B. słusznie odmówił w trybie przepisu art. 50 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ingerencji, a ocenę sytuacji przedstawionej w decyzji z dnia 12.01.2001 r. organ II instancji uznał za prawidłową.

Strona 1/5