Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie sprzeciwu do zgłoszenia zakończenia budowy
Tezy

1. Udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego w sytuacji zrealizowania go przez inwestora z istotnymi odstępstwami od wymogów pozwolenia na budowę zaprzeczałoby instytucji pozwolenia na użytkowanie i przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu robót - których celem jest kontrola prawidłowości wykonanych robót budowlanych.

2. W sytuacji odstępstw nieistotnych ma zastosowanie przepis art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /t.j. Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126 ze zm./ w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 28 lit. "a" ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych ustaw /Dz.U. nr 111 poz. 726/.

3. Skoro podczas wizji lokalnej i porównania na miejscu budowy wykonanych prac z warunkami pozwolenia budowlanego właściwy organ stwierdził istotne odstępstwa od tego pozwolenia - zachodzą podstawy do odmowy wydania pozwolenia na użytkowanie w formie orzeczonej w decyzji organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Lucyny i Mariana L. na decyzję Wojewody P. z dnia 28 grudnia 2001 r. (...) w przedmiocie sprzeciwu do zgłoszenia zakończenia budowy - modernizacji budynku mieszkalnego - skargę oddala.

Uzasadnienie strona 1/3

Po zgłoszeniu zakończenia robót budowlanych i dokonaniu wizji lokalnej Prezydent Miasta B. decyzją z dnia 3.09.2001 r. (...), na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wniósł sprzeciw do przyjęcia zgłoszenia zakończenia budowy zgłoszonego przez Lucynę i Mariana L. odnoszącego się do modernizacji i rozbudowy budynku mieszkalnego przy ul. B. 57 w B. Na podstawie przedłożonych przez inwestora dokumentów oraz ustaleń poczynionych podczas wizji lokalnej stwierdzono, że roboty budowlane w budynku nie zostały wykonane zgodnie z przedłożonym projektem budowlanym stanowiącym załącznik graficzny do pozwolenia na budowę z dnia 11.04.1991 r. (...). Przedłożona inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza dokumentuje niezgodność zrealizowanej inwestycji z projektem zagospodarowania działki, będącym załącznikiem graficznym do pozwolenia na budowę. Dodatkowo zauważono, że w sprawie pozwolenia na budowę wznowiono postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia na budowę z dnia 11.04.1991 r.

Odwołanie od powyższej decyzji wnieśli Lucyna i Marian L. Podnosili fakt nie żądania od nich jako inwestorów kompletu dokumentacji, co stało się powodem błędnej oceny wykonanych robót. Orzeczenie określili jako błędne, tendencyjne i niezgodne z prawem. Dowodzili wykonania wszystkich robót i obowiązków.

Wojewoda P. decyzją z dnia 28.12.2001 r. (...), po rozpoznaniu powyższego odwołania, utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.

Wskazano na treść przepisów mających zastosowanie w sprawie, wyliczając obowiązki inwestora i dokumenty, jakie ma obowiązek dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy. Zauważono, że przedłożona przez inwestora mapa poinwentaryzacyjna wpisana do ewidencji pod numerem 2006-972/2001 z dnia 24.08.2001 r. obejmująca teren inwestora wykazuje istnienie budynku mieszkalnego na działce nr 865 w innym miejscu, niż jest usytuowany budynek mieszkalny i projektowana klatka schodowa na załączniku graficznym do pozwolenia na budowę (...) z dnia 11.04.1991 r., według którego inwestor zgłosił zakończenie budowy.

Również wizja lokalna przeprowadzona przez organ odwoławczy w dniu 4 grudnia 2001 r., jak wskazano, wykazała, że na działce inwestora jest zlokalizowany budynek mieszkalny w innym miejscu, niż określa to załącznik do pozwolenia na budowę z dnia 11.04.1991 r.

Zatem wywody inwestora zawarte w odwołaniu, że wykonał roboty budowlane według pozwolenia na budowę udzielonego przez Kierownika Urzędu Rejonowego w B. (...) z dnia 11.04.1991 r. nie znajdują w ocenie Wojewody P. potwierdzenia w materiale dowodowym oraz w istniejącym stanie zabudowy działki nr 865 położonej przy ul. B. 57 w B.

Strona 1/3