Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Radców Prawnych X

VI SA/Wa 2088/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-01-23

. wykroczeń, wspólnik w spółce prawniczej, doradca prawny w ośrodku pomocy społecznej. Nieodpłatność wykonywania doradztwa prawnego dowodzi natomiast determinacji i chęci...
wniosków wpisowych powinna uwzględniać stopień praktycznego przygotowania wnioskodawców do świadczenia pomocy prawnej w rozumieniu ustaw korporacyjnych, zaś dowodami...

VII SAB/Wa 104/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-19

. Zapytano wnioskodawczynię, czy otrzymuje pomoc od rodziny, dzieci, organizacji społecznych lub państwowych, jeśli tak, należało podać od kogo, w jakiej wysokości lub formie...
miesięczne wydatki wnioskodawczyni wynoszą 2.832,42 złotych. Oświadczyła, że nie otrzymuje pomocy od organizacji społecznych, czy państwowych oraz rodziny. Nadmieniła, że wraz...

VII SAB/Wa 104/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-25

religijnego w wysokości 150,00 złotych. W sumie miesięczne wydatki wnioskodawczyni wynoszą 2.832,42 złotych. Oświadczyła, że nie otrzymuje pomocy od organizacji społecznych...
. na posiedzeniu niejawnym wniosku N. Z. o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi N.Z. na Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w przedmiocie : bezczynności...

II SAB/Sz 91/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-06-02

została wniesiona ponad dwa lata temu, przez cały ten czas skarżąca twierdzi, że nie ma jakichkolwiek dochodów, mimo tego nie korzysta z pomocy opieki społecznej...
niejawnym wniosku K. S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie z Jej skargi...

II SAB/Sz 91/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-03-08

wniesiona ponad dwa lata temu, przez cały ten czas skarżąca twierdzi, że nie ma jakichkolwiek dochodów, mimo tego nie korzysta z pomocy opieki społecznej ani jakiejkolwiek...
. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie z Jej skargi na bezczynność Rady...

II SAB/Sz 91/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-12-09

korzystania z pomocy opieki społecznej w okresie ostatniego roku., W odpowiedzi na wezwanie K. S. przedłożyła kserokopię zeznania podatkowego [...]. Jednocześnie...
wniosku K. S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z Jej skargi na bezczynność Rady Okręgowej Izby Radców...

VI SA/Wa 1083/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-11

) aplikantowi została udzielona pomoc lekarska, a także zaświadczenie lekarza, że od 9 grudnia 2016 r. (termin kolokwium z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych) był hospitalizowany...
roku aplikacji, nie zaliczył kolokwiów z postępowania cywilnego (przystąpił do kolokwium - dwukrotnie ocena niedostateczna) oraz z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych...

VI SA/Wa 1424/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-20

., W przeprowadzonym zaś postępowaniu zakończonym zaskarżoną uchwałą organ w związku z art. 154 k.p.a. przenalizował, czy słuszny interes strony czy też interes społeczny...
przemawia za zmianą decyzji o odmowie wpisu na listę radców prawnych. Jak wskazał, interes społeczny wymaga by zawód zaufania publicznego, jakim jest zawód radcy prawnego...

VI SA/Wa 319/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-04-27

pracował dotychczas jedynie w jednej instytucji - spółdzielni mieszkaniowej i nie zajmował nigdy stanowiska związanego ze świadczeniem pomocy prawnej. Od 1993 r. zajmuje...
- 'wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej z wyjątkiem występowania w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym i w postępowaniu w sprawach...

II SAB/Sz 91/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-05-18

formularzu PPF, wystąpiła o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych., Postanowieniem z dnia 9 grudnia 2014 r. sygn. akt...
II SAB/Sz 91/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny odmówił K. S. przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych., W uzasadnieniu...
1   Następne >   3