Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Sprawiedliwości X

VI SA/Wa 3194/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-15

czy skarżący korzysta z jakichkolwiek form pomocy społecznej bądź pomocy materialnej innych osób (jeżeli tak, to zobowiązano skarżącego do przedstawienia kopii decyzji...
mu wyłącznie oferty pracy, której nie będzie mógł wykonywać., Skarżący nie wskazał ponadto, czy korzysta z jakichkolwiek form pomocy społecznej. Należy w tym miejscu...

VI SA/Wa 269/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-22

oświadczenia czy skarżący korzysta z jakichkolwiek form pomocy społecznej bądź pomocy materialnej innych osób (jeżeli tak, to zobowiązano skarżącego do przedstawienia kopii...
społecznej. Należy w tym miejscu zauważyć, że zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 163 ze zm...

VI SA/Wa 200/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-05

bezrobotną bez prawa do zasiłku, a jedynym źródłem jej utrzymania są zasiłki celowe przyznawane przez ośrodek pomocy społecznej, np. z przeznaczeniem na zakup żywności...
pomocy społecznej i wyniosły w lutym 2014 roku 800 złotych a w marcu 400 złotych., Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu...

IV SAB/Wa 20/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-09

organizacyjnej gminy realizującej zadania pomocy społecznej., W odpowiedzi, w piśmie z dnia 19 czerwca 2018 r., Z. B. oświadczył, że nie ma rachunków bankowych. Stwierdził...
realizującej zadania pomocy społecznej, ponieważ za 'dziadowaniem' po pomoc społeczną nie chodzi. Skonstatował, że w gruncie rzeczy kwota żądana przez Wojewódzki Sąd...

IV SAB/Wa 157/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-05

realizującej zadania pomocy społecznej., W odpowiedzi, w piśmie z dnia 6 września 2017 r., Z. B. oświadczył, że nie ma rachunków bankowych. Stwierdził, że organ...
oddział ratunkowy. Wskazał, że nie był ubezpieczony, a gminny ośrodek pomocy społecznej odmówił ubezpieczenia. Oświadczył, że w innej sprawie - dotyczącej usunięcia skutków...

VI SA/Wa 1117/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-08

(załączono kopie zaświadczenia Powiatowego Urzędu Pracy w [...] potwierdzającego powyższe) oraz korzysta z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej, pobierając świadczenie pieniężne...
Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] z dnia [...] lipca 2011 r.)., Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami...

IV SAB/Wa 406/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-09

pożyczek;, - jaka była kwota pożyczek zaciągniętych przez skarżącego w okresie ostatnich trzech miesięcy;, - czy skarżący otrzymuje świadczenia z pomocy społecznej...
, rodzinnej, dochodowej i majątkowej skarżącego wydanego przez upoważnionego pracownika jednostki organizacyjnej gminy realizującej zadania pomocy społecznej., W dniu...

VI SA/Wa 2448/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-10

[...] m2. Skarżąca jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku, a jedynym źródłem jej utrzymania są zasiłki celowe przyznawane przez ośrodek pomocy społecznej, np. dodatek...
od dnia [...] czerwca 2014 roku do dnia [...] września 2014 roku wynika, iż istotnie wpłaty na ww. rachunek dokonywane były wyłącznie przez ośrodek pomocy społecznej...

II GSK 2637/17 - Wyrok NSA z 2019-10-09

, a treścią uzasadnienia skargi. Z uzasadnienia postawionych zarzutów naruszenia art. 54 ust. 1 i art. 59 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (dalej: u.p.s.) nie wynika...
psychiatrycznej nie stanowiło przeszkody do wydania decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej. Egzaminowany nie uzasadnił prawidłowo na czym tak naprawdę polegało...

I OZ 1134/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-30

za pracę), a także 3) nadesłanie zaświadczenia z właściwego ośrodka pomocy społecznej o sytuacji majątkowej skarżącego i 4) udokumentowanie stałych opłat miesięcznych...
, że prowadzi samodzielnie gospodarstwo domowe oraz nie posiada zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej. Do powyższego pisma skarżący dołączył umowę abonencką z dnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   45