Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego X

VIII SA/Wa 1122/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-17

z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania...
), podwyższonego o stawkę podatku od towarów i usług obowiązującą w dniu orzekania., Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 250 i art. 258 § 2 pkt 8 p.p.s.a. orzeczono...

II SA/Wa 585/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-20

deklaracji dla podatku od towarów i usług za czerwiec, lipiec i sierpień 2016 r., kserokopię zeznania podatkowego PIT-36 za 2015 r. oraz wyciąg z rachunku bankowego...

II SA/Wa 641/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-20

, załączając kserokopie deklaracji dla podatku od towarów i usług za czerwiec, lipiec i sierpień 2016 r., kserokopię zeznania podatkowego PIT-36 za 2015 r. oraz wyciąg...

I OSK 1246/05 - Postanowienie NSA z 2007-03-26

podatkiem od towarów i usług Postanowieniem z dnia 21 listopada 2006 r., sygn. akt I OSK 1246/05 Naczelny Sąd Administracyjny uzupełnił wyrok z dnia 20 września 2006 r...
prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. Nr 163, poz. 1349, ze zm.) przyznano radcy prawnemu B. S. - D. kwotę 180 zł wraz, z należnym podatkiem od towarów i usług tytułem...

I OSK 1246/05 - Postanowienie NSA z 2006-11-21

od towarów i usług oraz na rzecz adwokata P. W. kwotę 180 zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych) wraz z należnym podatkiem od towarów i usług - tytułem kosztów nieopłaconej...
- Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz radcy prawnego B. S. - D. kwotę 180 zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych) wraz z należnym podatkiem...

I OSK 1347/05 - Wyrok NSA z 2006-10-17

udzielonej z urzędu kwotę 240 (dwieście czterdzieści) zł plus należny podatek od towarów i usług 3. odstępuje od zasądzenia zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego od P. J...

II GPS 1/16 - Uchwała NSA z 2016-05-16

technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. UE. L z 1998 r. Nr 204, s. 37, ze zm.), którego projekt powinien być przekazany Komisji...
informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. UE. L z 1998 r. Nr 204, s. 37, ze zm.) - charakter...