Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Obrony Narodowej X

II SA/Wa 1863/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-27

za czynności radcy prawnego ustanowionego z urzędu podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności...
na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług., Stosownie do powołanych wyżej przepisów ustalono, że opłata dla pełnomocnika z urzędu wynosi 240 zł i powinna...

II SA/Wa 137/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-21

) złotych oraz 23% tytułem podatku od towarów i usług kwotę 27,60 (dwadzieścia siedem 60/100) złotych. Radca prawny A. F. został wyznaczony przez Okręgową Izbę Radców...
prawny wniósł o zasądzenie stawki w wysokości 150 % podwyższonej o stawkę podatku od towarów i usług stosownie do treści § 14 ust. 2 pkt 2 lit. b w związku z art. 15 pkt 1...

II SA/Wa 1633/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-28

od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług., Stosownie do powołanych...
i usług została przyjęta na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.). ...

II SA/Wa 1992/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-20

, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług...
' oraz § 4 ust. 1 i 3 rozporządzenia, orzeczono jak w postanowieniu., Stawka podatku od towarów i usług została przyjęta na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1...

II SA/Wa 1880/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-24

za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności...
na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług., Wyznaczony pełnomocnik nie prowadził sprawy w I instancji, bowiem został wyznaczony po wydaniu wyroku w tej sprawie...

II SA/Wa 1022/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-14

za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności...
na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług., Wyznaczony pełnomocnik nie prowadził sprawy w I instancji, a wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie...

II SA/Wa 1253/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-13

ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach., W niniejszej sprawie udzielona stronie...
, postanowiono, jak w sentencji., Stawka podatku od towarów i usług została przyjęta na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r...

II SA/Wa 92/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-13

pięć złotych dwadzieścia groszy), stanowiącą 23% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Adwokat B. K. została wyznaczona...
ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach., W niniejszej sprawie pomoc prawna udzielona...

II SA/Wa 1176/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-17

. K. kwotę 240 zł (dwieście czterdzieści złotych) oraz kwotę 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy), stanowiącą 23% podatku od towarów i usług, tytułem...
za czynności radcy prawnego ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach., Stosownie do powołanych...

II SA/Wa 2164/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-15

złotych) oraz kwotę 41,40 zł (czterdzieści jeden złotych czterdzieści groszy), stanowiącą 23% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej...
zł, stanowiącą podatek od towarów i usług, który na dzień wydania postanowienia wynosi 23%, co łącznie stanowi kwotę 221,40 zł., Ponadto adw. M. S. oświadczył, że opinia...
1   Następne >   +2   6