Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej X

I SA/Gl 1537/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-02-25

Pożyczkodawcą, jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada w Polsce siedzibę działalności gospodarczej. Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca należą do tej samej...
Polski. Pożyczkobiorca nie jest także zarejestrowany dla celów podatku od towarów i usług na terytorium Polski., Zgodnie z umową spółki, przedmiotem działalności Pożyczkodawcy...

III SA/Gl 920/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-03-01

indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę. Zaskarżoną interpretacją...
, Wnioskodawca podkreślił, że nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług oraz, że nie odliczał podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesione nakłady i nabyte...

I SA/Kr 492/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-07-10

Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 27 lutego 2018 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług I. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną w części...
się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z siedzibą w B. (dalej: DKIS, organ) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług...

I SA/Gl 1641/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-02-19

Nie sposób twierdzić, że jeżeli gmina jest zarejestrowanym podatnikiem czynnym podatku od towarów i usług, to status ten ma w odniesieniu do wszelkich swoich transakcji...
Informacji Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1) uchyla zaskarżoną interpretację; 2) zasądza od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej...

III SA/Gl 932/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-02-11

Informacji Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną; 2. zasądza od Dyrektora Krajowej...
i posiadającą osobowość prawną. Wnioskodawca jest przy tym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu (w tym czynności...

III SA/Wa 812/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-17

: 'Zainteresowany 2' lub 'Nabywca') prowadzą działalność gospodarczą polegającą na wynajmie powierzchni komercyjnych. Działalność ta podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...
dla transportu autobusowego., Zainteresowany 2 poniósł całość kosztów związanych z budową Budynku i odliczał naliczony podatek od towarów i usług z faktur dokumentujących...

I SA/Lu 699/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-02-12

indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług I. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną; II...
z dnia [...] r., dotyczące podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania czynności: pobytu dzieci w przedszkolach publicznych ponad podstawę programową...

I FSK 2418/18 - Wyrok NSA z 2022-04-21

Informacji Skarbowej z dnia 27 lutego 2018 r. nr 0111-KDIB3-2.4012.720.2017.2.MN w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę kasacyjną. 1. Wyrok Sądu pierwszej...
. nr 0111-KDIB3-2.4012.720.2017.2.MN w przedmiocie podatku od towarów i usług, uchylając zaskarżoną interpretację indywidualną w części uznającej stanowisko strony za nieprawidłowe zasądzając...

I SA/Rz 315/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-07-04

Informacji Skarbowej z dnia 8 marca 2017 r. nr 2461-IBPP3.4512.882.2016.3.MD w przedmiocie podatku od towarów i usług 1) uchyla zaskarżoną interpretację, 2) zasądza...
, odnośnie interpretacji przepisów o podatku od towarów i usług dotyczących możliwości dokonania korekty wieloletniej i odzyskania przez nią podatku od towarów i usług...

I SA/Gl 517/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-06-19

Informacji Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług. 1) uchyla zaskarżoną interpretację, 2) zasądza od Dyrektora Krajowej Informacji...
on opodatkowania podatkiem od towarów i usług prowadzenia nauki z wypoczynkiem w formie półkolonii, zielonych szkół, wycieczek szkolnych i wydawania duplikatów dokumentów - legitymacji...
1   Następne >   +2   +5   +10   100