Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad X

VIII SA/Wa 344/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-02

stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2019.0.1170) poprzez umożliwienie nie uiszczania podatku od nieruchomości;, - naruszenie ustawy z dnia 13 września...
uniemożliwianie korzystania z budynków;, - naruszenie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r.) poprzez pozbawianie działki walorów...

I OZ 200/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-04

200 m² oraz nieruchomość rolną o powierzchni 10,8845 ha (5,1755 ha przeliczeniowego na potrzeby podatku gruntowego, w tym 1,6 ha lasu). Jednocześnie stwierdził...
², oraz nieruchomości rolnej o powierzchni 10,8845 ha (5,1755 ha przeliczeniowego na potrzeby podatku gruntowego, w tym 1,6 ha lasu), która, jak wynika z oświadczenia...

I OSK 106/06 - Wyrok NSA z 2006-11-29

określił uprawniony geodeta stwierdzając, że reklamy znajdowały się na nieruchomości oznaczonej nr 320/1 należącej do Skarbu Państwa, a będącej w zarządzie Generalnej...
na nieruchomości nienależącej do spółki, jednakże nie zmienia to faktu zajęcia pasa drogowego bez wymaganego zezwolenia. Skarżący podnosili, iż postępowanie...

II GSK 860/09 - Wyrok NSA z 2010-10-12

i ich usytuowanie Rozdział 2 Dojście i dojazdy (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.). Przedmiotową nieruchomość nabył skarżący przed 1999 r. z dostępem do drogi publicznej (dojazdem...
musi być zapewniony dojazd czy też dojście, ale na 'styku' z drogą publiczną mamy do czynienia ze zjazdem, umożliwiającym połączenie nieruchomości z tą drogą...

I OSK 1892/06 - Wyrok NSA z 2008-01-10

w art. 62 ustawy o finansach publicznych, który w punkcie 1 stanowi, że dochodami budżetu państwa nie są podatki i opłaty, będące na mocy odrębnych przepisów dochodami...
wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie...