Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III ZP 34/01 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 2002-03-12

Podziemne wyrobisko górnicze nie jest nieruchomością w rozumieniu art. 3 ust. 1 w związku z art. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych...
/Dz.U. nr 9 poz. 31 ze zm./ i w związku z tym nie podlega podatkowi od nieruchomości. Sąd Najwyższy z udziałem prokuratora Prokuratury Krajowej Iwony Kaszczyszyn...

III RN 20/02 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-02-13

podatkowego w podatku od nieruchomości, wynikającej z art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. nr 9 poz. 31 ze zm./ w brzmieniu...
opodatkowanie podatkiem od nieruchomości następuje według stawek przewidzianych dla gruntów związanych z działalnością gospodarczą /zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 6 w związku...

III RN 22/02 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-02-13

Podatkiem od nieruchomości mogą być solidarnie obciążeni wszyscy jej współposiadacze /art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych...
. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 31 stycznia 2000 r. (...) w przedmiocie określenia wysokości podatku od nieruchomości, po rozpoznaniu...

III RN 71/02 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-05-08

Opodatkowanie gruntów rolnych i leśnych podatkiem od nieruchomości wymaga stwierdzenia, że grunty te nie są objęte przepisami o podatku rolnym i przepisami o podatku...
Cementowni 'O.' Spółki Akcyjnej na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia 14 grudnia 2000 r. (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 1998, 1999...

III RN 142/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2001-11-09

. (...) w przedmiocie wymiaru podatku od nieruchomości za 1998 r. na skutek, rewizji nadzwyczajnej Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (...) od wyroku Naczelnego Sądu...
/ oraz uchwałę Rady Miejskiej w S. (...) z dnia 18 grudnia 1997 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów oraz podatku od środków transportowych...

III RN 141/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2001-11-09

r. utrzymało w mocy decyzje Prezydenta Miasta S. z dnia 17 listopada 1997 r., którymi ustalono Alfredowi D. wysokość podatku od nieruchomości za lata 1995-1997...
od nieruchomości, podatku od posiadania psów oraz podatku od środków transportowych na terenie miasta S., W uzasadnieniu decyzji organ podatkowy pierwszej instancji podniósł...

III RN 79/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2001-03-08

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - Dz.U. nr 121 poz. 591 ze zm./ dla celów obliczenia podatku od nieruchomości /art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991...
. (...) w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 1995-1996, na skutek rewizji nadzwyczajnej Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (...) od wyroku...

III RN 217/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-12-04

1. O utracie przez szkolę wyższą prawa do korzystania ze zwolnienia podatkowego - zwolnienia od podatku od nieruchomości, które przysługiwało jej na podstawie art. 27...
r., (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 1997 r. po rozpoznaniu na rozprawie rewizji nadzwyczajnej Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku...

III RN 90/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-06-06

ze sprzedaży nieruchomości w terminie dwóch lat i w konsekwencji żądanie zwrotu podatku powinno doprowadzić do stwierdzenia wygaśnięcia decyzji określającej zobowiązanie...
z ustawowego zwolnienia przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości. Decyzja określająca zryczałtowany podatek dochodowy została wydana 7.03.1997 r. i wykonana, zatem...

III AZP 6/87 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1987-12-31

Adwokackiego nr 1 w O. na decyzję Izby Skarbowej w W. z dnia 2 października 1986 r. (...) w przedmiocie wymiaru podatku od nieruchomości na lata 1983-1985, po rozpoznaniu...
uspołecznionej /Dz.U. 1984 r. nr 16 poz. 75/ obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości /art. 30 cytowanej ustawy/ ciąży również na tych jednostkach gospodarczych...
1   Następne >   +2   +5   10