Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Wr 1728/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1996-03-29

Przy ustalaniu podatku od nieruchomości nie jest istotna bonitacyjna klasa gruntu., W myśl art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach...
lokalnych /Dz.U. nr 9 poz. 31 ze zm./ podatek od nieruchomości wymierza się według stawek określonych w uchwale rady gminy. oddala skargę. Decyzją z 17.2.1995 r. Burmistrz...

SA/Wr 1374/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1995-09-08

Zwolnienia od podatku od nieruchomości /częściowe lub całkowite/ zastosowane na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r...
od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości, I. stwierdził nieważność par. 2 zaskarżonej uchwały w zakresie, w jakim pomija się w zwolnieniu od podatku w wysokości...

SA/Wr 1444/92 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1993-02-24

od nieruchomości, w razie tylko częściowego związania budynku lub gruntu z działalnością gospodarczą inna niż rolnicza lub leśna, a dopuszczają tylko ustalenie podatku...
nie uzasadnia opodatkowania tym podatkiem na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 tej ustawy. W deklaracji podatkowej w sprawie podatku od nieruchomości na rok 1992 skarżące...

I SA/Wr 118/02 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2003-04-16

'U.' w Z. stwierdzenia nadpłaty w opłacie podatku od nieruchomości za lata 1996, 1997, 1998, 1999 i 2000 oraz przyjęcia uznania korekty deklaracji za 2001 r. Wskazał organ I instancji...
, że wnioskiem z dnia 3.08.2001 r. strona złożyła wniosek o stwierdzenie nadpłaty za wymienione lata w podatku od nieruchomości oraz przyjęcie korekty deklaracji podatku...

SA/Wr 2030/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1995-03-07

Dla wymiaru podatku od nieruchomości bezprzedmiotowe jest unormowanie dotyczące aktualizacji ceny gruntu zawarte w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r...
z 2.2.1994 r. wymierzył Dorocie B. za 1994 r. podatek od nieruchomości położonej w W. Podatek ten ustalono za 100 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego - 130.000 zł, za 70 m2...

SA/Wr 20/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-04-12

, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z nieruchomościami lub obiektami budowlanymi na targowisku, jeżeli prowadzą działalność sprzedaży towarów na targowisku...
poza miejscem, od którego zobowiązani są opłacać podatek od nieruchomości., Obowiązek uiszczenia opłaty targowej obejmuje jednak tylko powierzchnię targowiska poza miejscem stałej...

SA/Wr 26/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-04-12

podatku od nieruchomości, jeżeli prowadzą działalność sprzedaży towarów na targowisku poza miejscem od którego płacą podatek od nieruchomości; opłata targowa dotyczy...
na zasadzie art. 2 pkt 2 i art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych zobowiązany jest do uiszczenia podatku od nieruchomości...

SA/Wr 1139/90 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1991-02-13

w podatku od nieruchomości w odniesieniu do stanowiących własność Państwa nieruchomości i obiektów budowlanych nie związanych trwale z gruntem obciąża posiadacza...
podatku od nieruchomości z tytułu posiadania garażu. Zaskarżoną decyzją Kolegium Odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym w J.G. z dnia 19 września 1990 r. nr KO/P/31/90...

SA/Wr 1528/93 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1993-12-10

podatku od nieruchomości od użytkowanych gruntów według stawek podatkowych od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza...
zbiornika wodnego i nie uzasadnia zwolnienia od podatku od nieruchomości na zasadzie art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W deklaracji w sprawie...

SA/Wr 1422/92 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1992-12-14

r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U. nr 16 poz. 95 ze zm./ wynika, że obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości ciąży na posiadaczu zależnym nieruchomości...
w osobowość prawną i powołanej do zarządzania budynkami i innymi nieruchomościami, stanowiącymi własność gminy, obowiązek w podatku od nieruchomości ciąży na tej jednostce...
1   Następne >   +2   +5   11