Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Łd 551/99 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2001-05-22

Nie można przyjąć, że wprowadzenie zmiany stawek podatku od nieruchomości jak również wprowadzenie lub ograniczenie zwolnień od podatków w trakcie roku podatkowego...
. (...) w przedmiocie nadpłaty podatku od nieruchomości za 1995 r. - oddala skargę. W piśmie z dnia 27 listopada 1997 r. Elektrownia B. z siedzibą w R. zwróciła się do Urzędu...

I SA/Łd 340/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-02-02

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P.-T. z dnia 19 stycznia 1998 r. (...) w przedmiocie nadpłaty podatku od nieruchomości za lata 1993-1995 - uchyla...
.-M. z wnioskiem o zwrot nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 1993-1996. Jednocześnie wnioskodawca złożył korektę deklaracji podatkowych za ten okres w łącznej...

I SA/Łd 1137/96 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-01-28

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. nr 9 poz. 31 ze zm./ od podatku od nieruchomości zwalnia...
się te nieruchomości lub ich części, które są zajęte na potrzeby organów i administracji samorządu terytorialnego., O zwolnieniu od podatku decyduje zatem okoliczność...

SA/Ł 77/95 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1996-07-24

1. Wykroczenie poza ściany budynku przy pomiarze powierzchni użytkowej budynku stanowiącej podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości jest możliwe tylko wtedy...
. o podatkach i opłatach lokalnych Dz.U. nr 9 poz. 31 ze zm./., 2. Stawki podatku od nieruchomości, określone uchwałą rady gminy /art. 5 wyżej wymienionej ustawy/, która weszła...

I SA/Łd 1554/97 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-10-22

Budynki gospodarcze znajdujące się poza obszarem gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów o podatku rolnym nie są objęte zwolnieniem od podatku od nieruchomości...
zmiany wymiaru podatku od nieruchomości za 1997 r. i na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 i 3 oraz art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym...

I SA/Łd 1269/02 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2002-11-06

oraz podatku od nieruchomości Zakupiona nieruchomość jest własnością Józefa W., Grzegorza W., Jana P. i Edyty P., a do spółki została przez nich wniesiona do używania...
wliczenia do kosztów odsetek i różnic kursowych w części dotyczącej maszyn i urządzeń. Z kolei obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości ciąży na osobach fizycznych...

I SA/Łd 628/97 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-04-07

Stwierdzenie, że wydane syndykowi po ogłoszeniu upadłości budynki i grunty są związane z działalnością gospodarczą oraz zastosowanie stawek podatku od nieruchomości...
. (...) w przedmiocie wymiaru podatku od nieruchomości - uchyla zaskarżoną decyzję; (...). Decyzją z dnia 11.04.1997 r. (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w S...

I SA/Łd 2634/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-11-15

od nieruchomości nie może być pobierany w formie łącznego zobowiązania podatkowego od podatników nie będących jednocześnie podatnikami podatku rolnego. Naczelny Sąd...
podatku od nieruchomości - uchyla zaskarżoną decyzję i utrzymaną nią w mocy decyzję organu pierwszej instancji; (...). Decyzją /nakazem płatniczym na łączne zobowiązanie...

I SA/Łd 2272/00 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2002-06-13

, po rozpoznaniu 13 czerwca 2002 r. sprawy ze skargi Marka U. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z 3 października 2000 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości...
za 2000 rok - oddalił skargę. Decyzją z 7 sierpnia 2000 r. Prezydent Miasta Ł. ustalił Markowi U. podatek od nieruchomości położonej przy ul. G. za 2000 rok...

SA/Ł 1352/94 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1994-11-16

Pominięcie w uchwale rady gminy stawki podatku od nieruchomości, dla określonej grupy podmiotów i przedmiotów opodatkowania, stanowi o niewypełnieniu w drodze przepisów...
tej ustawy. Rada Gminy i Miasta podjęła uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości. par. 1 przedmiotowej...
1   Następne >   +2   +5   8