Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Szkoły X

III OSK 1126/21 - Wyrok NSA z 2022-03-01

p.p.s.a., jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi, skargę na akty lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4, wnosi...
się w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności. Sąd, po wniesieniu skargi, może uznać, że uchybienie...

III OSK 1043/21 - Wyrok NSA z 2022-04-20

czynności jest jej publicznoprawny charakter. Jeśli więc autor skargi kasacyjnej uważa, iż opłaty za wyżywienie mają charakter cywilnoprawny, a tym samym zarządzenie...
., nr 11/2017. Zgodnie z art. 53 § 2 p.p.s.a., jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi, skargę na akty lub czynności...

I OSK 1358/08 - Wyrok NSA z 2009-03-04

czynności - łącznie 292,80 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa 80/100) zł tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu., W uzasadnieniu powyższego...
. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia wskazano, iż skarga na bezczynność Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dotyczyła czynności, która nie jest czynnością z zakresu administracji publicznej...