Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III SA 1272/02 - Wyrok NSA z 2003-07-02

w W. z dnia 12 kwietnia 2002 r. (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnej - oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia 12...
września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych /Dz.U. nr 86 poz. 959/ utrzymała w mocy decyzję Drugiego Urzędu Skarbowego W.-Ś. z dnia 20 grudnia 2001 r...

FPS 5/00 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-11-27

, jako płatnik opłaty skarbowej, nie pobrała opłaty skarbowej od wymienionej wyżej czynności cywilnoprawnej, powołując się na art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. 'a' ustawy z dnia 31 stycznia...
z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz ustawy o opłacie skarbowej określają sytuacje, w których czynności sprzedaży podlegają opodatkowaniu podatkiem...

FPS 11/00 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-11-27

w katalogu czynności cywilnoprawnych określonych w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej., Umowy objęte zwolnieniem od podatku od towarów i usług na podstawie...
pkt 5 lit. 'a' omawianej ustawy wynika, że nie podlegają opłacie skarbowej te czynności cywilnoprawne, które znajdując się w zakresie przedmiotowym podatku od towarów...

III SA 1587/99 - Wyrok NSA z 2000-09-05

a jedynie czynności cywilnoprawne wymienione w ustawie o opłacie skarbowej, a co za tym idzie, nie wchodzi w rachubę argumentacja związana z usługą zwolnioną od podatku VAT...
opodatkowaniu tym podatkiem., Z treści powyższego przepisu wynika, że wyłączeniu od opłaty skarbowej podlegają czynności cywilnoprawne dotyczące umów wymienionych pod lit...

III SA 1115/97 - Wyrok NSA z 2000-06-09

cywilnoprawnych podlegających opłacie skarbowej., W związku z wejściem w życie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, katalog owych czynności został...
, w których te same czynności cywilnoprawne były dwukrotnie obciążone: podatkiem VAT i opłatą skarbową. Zasada unikania podwójnego opodatkowania, opłatą skarbową i podatkiem VAT...

FSA 3/03 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-11-24

orzekających w sprawach podatków do prawnopodatkowej oceny czynności cywilnoprawnych podatnika, tj. oceny, czy czynności te nie stanowią działań zmierzających do uchylania...
instancji Izba Skarbowa zaakceptowała błędne stanowiska tego organu w zakresie cywilnoprawnej oceny czynności dokonanych przez Spółkę z punktu widzenia wykluczających...

III SA 7236/98 - Wyrok NSA z 2000-05-19

czynności cywilnoprawnej zbliżonym rodzajowo podatkiem. Szczególne w tym zakresie znaczenie posiada art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. 'a' ustawy o opłacie skarbowej., Przepis...
ten zwalnia od opłaty skarbowej czynności cywilnoprawne wykonywane przez podatników VAT oraz czynności, z określonych względów zwolnione od tego podatku podmiotowo /art. 7...

III SA 1194/01 - Wyrok NSA z 2002-07-25

w związku z art. 14 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz art. 233 par. 2 Ordynacji podatkowej po rozpatrzeniu odwołania od decyzji Urzędu...
obowiązujących /od dnia 1 stycznia 2001 r./ przepisów ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, której art. 9 pkt 2 w kwestii definicji...

III SA 606/01 - Wyrok NSA z 2002-09-11

ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT, może ze względu na rodzaj czynności cywilnoprawnej /umowa sprzedaży/ oraz podmiot dokonujący tej czynności /podatnik podatku od towarów i usług...
czynności cywilnoprawnych, podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, nie podlegają opłacie skarbowej jedynie te, które zostały wymienione expressis...

III SA 1326/98 - Wyrok NSA z 1999-01-05

Nie podlegają opłacie skarbowej czynności cywilnoprawne w postaci umowy sprzedaży zawierane przez podatników, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r...
wymienionych w art. 14 ustawy o VAT w zakresie czynności zwolnionych od podatku; drugie wyłączenie od opłaty skarbowej dotyczy umów objętych zwolnieniami na podstawie art. 7...
1   Następne >   +2   +5   +10   25