Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów X

II SA/Ol 689/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-10-17

brak jest zaświadczenia z urzędu skarbowego o osiągniętym w roku 2015 przez A. P. dochodzie, podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W związku...

II SA/Bd 456/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-07-13

świadczonych na rzecz innych osób, inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych- alimenty na rzecz dzieci...
powyższej ustawy)., Przyznanie świadczeń w postaci stypendium socjalnego oraz stypendium na wyżywienie uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego, które ustalane...