Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej X

I OSK 177/09 - Wyrok NSA z 2009-08-19

dochodu w 2007 r. dotyczącego dochodów od osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby...
się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (§ 2 ust. 2 pkt 6 lit. c/ rozporządzenia), oświadczenia...

I SA/Gl 808/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-08-11

domowym, kopii zeznań podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych (lub rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy) złożonych przez skarżącego...
rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy, umowy najmu lokalu mieszkalnego wraz z powiadomieniem o ustaleniu wysokości czynszu na kwotę 350,02 zł, harmonogramów...

III SAB/Kr 29/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-07-10

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych, ze zwolnieniami, z opłat skarbowych, z podatku dochodowego, z uruchomieniem środków rezerw...

II SAB/Op 50/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-10-18

, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:, 1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;, 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone...
w niniejszej sprawie, pomimo posiadania wszystkich niezbędnych dokumentów dla ustalenia kryterium dochodowego, organ przez 1,5 miesiąca wyjaśniał kwestię potrąceń komorniczych...