Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta X

I SA/Ol 535/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-09-02

niejawnym sprawy ze skargi E.D. na decyzję Burmistrza P. z dnia '[...]'r., nr '[...]' w przedmiocie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego...
'[...]' w przedmiocie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej., Adresatem wskazanej decyzji był R.J.K., Wojewódzki Sąd...

I SAB/Po 7/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-06-05

Sprawa ze skargi J. M. na bezczynność 'urzędniczą, samorządową ' w zakresie 'pozyskania prawa do prawa ustawowego, konstytucyjnego od organów władzy' postanawia: odrzucić skargę /-/J. Ruszyński

GSK 860/04 - Wyrok NSA z 2004-11-19

1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( Dz. U. z 1993 r. Nr 11, poz.50), zgodnie z którą pojęcie 'wartość sprzedaży' nie obejmowało podatku...
oraz o podatku akcyzowym. Burmistrz T. wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i rozpatrzenie skargi oraz o zasądzenie na jego rzecz kosztów postępowania za obie instancje...

II SA/Gd 2218/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-04-28

- ' wartość sprzedaży' - jest ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( Dz. U. z 1993 r. Nr 11, poz.50)., Art. 27 ust. 3...
i usług oraz o podatku akcyzowym . W tej ostatniej ustawie 'wartość sprzedaży' ujmowana jest jako kwota nie obejmująca podatku od towarów i usług. Wobec powyższego należy...

I OW 38/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-08

, czy wnioskodawca jest lub nie jest podatnikiem:, 1) podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z określeniem wysokości obrotu;, 2) podatku dochodowego (we wszystkich...
., Wskazano, że ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), określa kategorie przychodów...

II FSK 519/18 - Wyrok NSA z 2020-02-06

Burmistrza L. z dnia 26 czerwca 2017 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od 'G.' sp. z o.o. z siedzibą w W. na rzecz...
indywidualną Burmistrza L. (dalej jako 'Burmistrz') z dnia 26 czerwca 2017 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości (treść uzasadnienia ww. wyroku dostępna jest w Centralnej Bazie...