Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

SA/Bd 193/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-02-18

wspólnikom spółki cywilnej w trybie art. 115 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, orzekającej o odpowiedzialności...
Ordynacji podatkowej, w decyzji z dnia 18 marca 2002 r. orzekł wobec Janiny F. o jej odpowiedzialności za zaległe zobowiązania podatkowe zlikwidowanej w dniu 31 grudnia 1999...

SA/Bd 658/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-03-12

zasady prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie obywateli do prawa, a zawartej w dyspozycji art. 121 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa...
i kulturę prawną podatników. Urząd Skarbowy w R. decyzją z dnia 28 marca 2002 r., kierując się m.in. dyspozycją art. 79 par. 2 Ordynacji podatkowej, odmówił podatniczce...

SA/Bd 86/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-01-23

W sytuacji umorzenia postępowania będącego następstwem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego /art. 59 par. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa...
podatkowa, dodanego ustawą z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz zmianie niektórych innych ustaw /Dz.U. nr 39 poz. 459/. Przepis ten stanowi...

SA/Bd 1259/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-06-05

przez organ II instancji przepisu art. 200 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacji podatkowej /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ nie miało wpływu na treść...
określonych w art. 265 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacji podatkowej /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w T., po rozpoznaniu...

SA/Bd 1653/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-07-03

par. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ przerywa bieg przedawnienia. W sprawie niniejszej Izba Skarbowa...
, iż poprzez dokonanie czynności egzekucyjnej w stosunku do zobowiązanego /art. 70 par. 3 Ordynacji podatkowej/ nastąpiło przerwanie biegu przedawnienia zobowiązania...

SA/Bd 208/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-02-19

29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./. Brak jest zatem podstaw do oprocentowania zwrotu tej kwoty dokonanego po upływie 25 dni...
się zasadami ogólnymi określonymi przez przepisy Ordynacji podatkowej., Zwrot podatku, o którym mowa w art. 14a cyt. ustawy o VAT nie stanowi zdaniem Spółki dotacji...

SA/Bd 1591/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-06-18

, ale zaświadczenia wydanego nabywcy środka trwałego w trybie art. 112 par. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./. Logicznym...
nie naruszyły art. 112 Ordynacji podatkowej orzekając o odpowiedzialności Ewy D. za zaległość podatkową Zbigniewa Z. W sprawie tej poza sporem jest fakt nabycia...

SA/Bd 85/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-03-06

, o której mowa w art. 116 par. 1 Ordynacji podatkowej. W szczególności skarżący nie wskazał mienia Spółki, z którego urząd mógłby zaspokoić swe roszczenia na drodze postępowania...
. stwierdził, że na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego nie można wydać zaskarżonej decyzji. Wskazał na treść przepisu art. 116 par. 1 Ordynacji podatkowej i fakt...

SA/Bd 2481/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-11-06

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, Izba Skarbowa w B. po rozpatrzeniu odwołania Spółka z o.o. w T. od decyzji Trzeciego...
C. zarzuciła decyzji naruszenie art. 234 Ordynacji podatkowej i wniosła ojej uchylenie., W uzasadnieniu skargi Spółka wskazała, że organ odwoławczy bezpodstawnie wydał...

SA/Bd 1830/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-10-28

. działając na podstawie art. 233 par. 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej odwołania nie uwzględniła i decyzją z dnia 25 marca 2003 r. zaskarżoną decyzję utrzymała w mocy., Izba...
przywołując przepis art. 67 par. 1 Ordynacji podatkowej stwierdza, iż umorzenie zaległości podatkowych jest odstępstwem od zasady powszechności opodatkowania. Izba...
1   Następne >   3